HAMDÎ, Hamdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hamdî Efendi hakkında biyografi kaynaklarında yer alan bilgiler oldukça sınırlıdır. Ayasofya Câmii’nde tarifhânlık yapmakla tanınmıştır. Şeyh Sa’dî-i Şirâzî’ye intisap ettiğini iddia eden Hamdî, Kınalı-zâde Hasan Çelebi’ye göre Fars edebiyatı konusunda maharet ve kudret sahibi idi (Kutluk 1989: 311). Onun eserleri ve şairlik kudreti hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi ve değerlendirme bulunmamaktadır.

Kaynakça

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. I. Ankara: TTK Yay.

Şemseddîn Sâmî (1891). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 06.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Taylasânına tolaşma zâhidün ey rind olan

Kıl hazer kejdüm sıfatdur zehri kuyrugındadur

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. I. Ankara: TTK Yay. 311.