HAMDÎ, Mehmed Hamdullâh Hamdî Molla

(d. ?/? - ö. 1852/1269)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Hamdullâh Hamdî Molla'dır. Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. Şeyhülislam Arab-zâde Mehmed Ârif Efendi'nin oğludur. Devrinde Re'îsü'l-Ulemâ sanıyla tanındı. 1269/1852 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eski Sadefçiler'de Sinan Paşa Medresesi haziresinde ailesinin yanına defnedildi.

Bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Dîvân'ın bilinen tek nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi No: 752'dedir.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 17.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler