HAMDÎ, Mustafa Hamdî Bey

(d. 1766-67/1180 - ö. 1792-93/1207)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1180/1766-67 yılında doğdu. Doğum yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Hamdî Bey olarak tanındı. Yeğen Ali Paşa’nın oğludur. Akkirmanî Mustafa Kâil Efendi’den Arapça ve Farsça dersleri aldı. Dergâh-ı Âli kapıcıbaşılığı görevinde bulundu. 1207/1792-93 yılında, genç yaşta İstanbul’da vefat etti. Vasiyeti üzerine Eyüp Camii mihrabı önüne defnedildi.

Ârif Hikmet Bey (Çınarcı 2007: 45)’e göre şiirleri pek de çeşniden hâli değildir ve mürettep Dîvân’ı bulunmaktadır. Fakat kütüphanelerde nüshasına rastlanmamaktadır. Kaynaklarda da şiirlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 45.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 181.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. I/225.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Hamdî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 379.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015

Eserlerinden Örnekler