HASÎB, Derviş Seyyid Mehmed Hasîb Efendi b. İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. 1121/1709-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed olup, Seyyid Mehmet Dede namıyla tanındı. Mevlevî dervişlerindendir. Gençliğinde öğrenimini tamamladıktan sonra Mevlevî Yûsuf Dede'den inabet alarak mevleviliğe girdi. Esrar Dede'ye göre Nesib Yusuf Dede tarafından yetiştirildi (Genç 2000: 123). Daha sonra İstanbul'a dönerek Müneccimbaşı Ahmed Dede'ye intisap etti. Bir müddet İstanbul'da kaldı. 1099/1687-88'de tekrar Kahire'ye, 1101/1689-90'da Hicaz'a gitti. Kahire'de Siyahi/Sipahî Mustafa Dede'ye hizmet etti. (İnce 2005: 287). Sonra Anadolu'ya dönerek Mevlânâ, Sultan Divânî, Kütahya'da Dergâh-ı Arguniye'yi ziyaret etti. İznik'e giderek bir mektep açtı. Çocukların eğitimi ile uğraştı. İznik Mevlevihanesi şeyhi oldu.  İznik'te 1121/1709-10 yılında vefat etti. Ölüm tarihi Beliğ ve Sâlim'de 1121/1709-10, Esrar Dede'de 1132/1719-20'dir. (Genç 2000: 123) 

Kaynaklarda Arapça, Farsça ve Türkçe şiir söylemede yetenekli olduğu kayıtlıdır. (Arslan 1994: 110-111)

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mehmet SirâceddînMecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nümâyân hiddet-i peykân-ı müjgân tîr-i âhımda

Kazâ te'sîri zâhir gamzeveş şemşîr-i âhımda

Gam-ı ruhsâr-ı âlünde gılâf-ı sîneden meslûl

Ayândur âteş-i dil tîğ-i cevher-gîr-i âhımda

Fetâ mazlûmı oldum çarh-ı bî-dâdun Hasîbâ ben

İder tesîr birgün kalur ammâ zîr-i âhumda

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.123.)

***

İden agyârı manzûr-ı mürüvvet yâr bahtımdur

Beni kasd-ı helâke gamzeler der-kâr bahtımdur

O bir necm-i siyehdür burc-i âteşden tulû' itmiş

Degüldür ârızında hâl-i anber-bâr bahtımdur

Nola meftûn olursam ol meh-i tâbân-ı bî-mihre

Benim hercâyî sevmek ey Hasîb-i zâr bahtımdur

Nümâyân-ı hiddet-i peykân-ı müjgân tîr-i âhımla

Kazâ te'sîri zâhir gamze-veş şemşîr-i âhımla

Gam-ı ruhsâr-ı âlünle gılâf-ı sîneden meslûl

Ayâdan âteş-i dil tîg-i cevher-gîr-i âhımla

(Arslan, Mehmet (1994). Mehmet SirâceddînMecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba. Sivas: Dilek Matbaacılık. 111.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Doğum YeriGörüntüle
4Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Doğum YılıGörüntüle
7Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Ölüm YılıGörüntüle
10Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?MeslekGörüntüle
12BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83MeslekGörüntüle
13Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Madde AdıGörüntüle