HASÎBÎ, Şerif Mehmed Hasîbî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1635/1044)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şerîf Mehmed Hasîbî Çelebi. Şeyhülislam Âhîzâde Hüseyin Efendi'nin oğludur. Edirne'de doğdu. Rıza Tezkiresi'nde Rüstem Paşazâde olarak geçmektedir. Şeyhülislam Hocazâde Mehmed Efendi'den mülazım oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra kadılık mesleğine girdi. 1013/1604 ile 1035 Cemaziyelahir/1626 Şubat arasında sırasıyla; Hızır Çelebi Medresesi, Hafız Paşa Medresesi, Mehmet Ağa Medresesi, Üsküdar Mihrimah Medresesi, Sahn-ı Seman Medresesi, Ayasofya Medresesi, Süleymaniye Medresesi ve Süleymaniye Darülhadis’inde müderrislik yaptı.

1037/1627 ile 1042 Rebiülevvel/1632 Eylül arasında sırasıyla; Bursa, Mudanya, Edirne, Mısır, İstanbul, Medine ve tekrar İstanbul kadısı oldu. Bu görevde iken babası ile ilgili bir olaydan dolayı Kıbrıs'a sürüldü ve Rodos'ta öldü. Vefatı tarihi Mucib Tezkiresi'nde 1043/1634; Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr ve Sicill-i Osmânî’de 1044/1635 olarak kaydedilmektedir.

Şiirlerinde Hasibî mahlasını kullandı. Sanatçıları koruyan cömert tabiatı yanında bilgisi, şairliği ve inşası ile de tanınmış biriydi.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Fâizî'nin Zübdetü’l-Eş'ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı BasımAnkara ). KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.13.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Garaz yolunda şehâ hâk-i pâyun olmakdur

Yirümde korsa eger rûzgâr-ı nâ-hemvâr

(Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzâde Fâizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 272).

Kızarmış tâb-ı meyden rûy-ı dilber âl âl olmış

Serîr-i hüsne çıkmış şâh-ı iklîm-i cemâl olmış

Hevâ-yı vasl ile bir yirde ârâm u karârun yok

Sana ey âşık-ı mihnet-zede ne hâl olmış

Safâ-yı bâl ile pervâz idenler evc-i rif’atde

Görürsün per-şikeste hâke düşmüş pây-mâl omuş

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 67)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÂYÎZÂDEd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SABÂYÎZÂDEd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SABÂYÎZÂDEd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SABÂYÎZÂDEd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SABÂYÎZÂDEd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SABÂYÎZÂDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle