HÂTİF, Seyyid Hasan Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Adı, Şefkat Efendi (Kılıç yty.: 163)’de Seyyid Hasan Çelebi, Silahdarzâde (vr. 28b)’de ise Seyyid Çelebi olarak geçmektedir. Sarayda müzehhipbaşılık görevinde bulundu. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tezkirelerde (Kılıç yty.: 163, Silahdarzâde vr. 28b) üç gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 193.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1186-87.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 07.05.2015]. 163-164.

Silahdarzâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuara. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 28b.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Hâtif”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 424.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ruh-ı dil-sûzu tâb-ı gülşen-i hayret midir bilmem

Gözümde reng-i gül mü âteş-i firkat midir bilmem

Kemend-i halka-i hicrân olan çeşm-i gazâlâne

Şu’â’-ı rişte-i nezzâre-i hayret midir bilmem

Çekilmez çille-i saht-ı kemân-ı cevri ol şûhun

Sihâm-ı gamzede nev-şeh-per-i dehşet midir bilmem

Devâdır fikr-i hattın âhuvân-ı çeşm-i bîmâra

Sevâd-ı sürme-i âvâze-i sıhhat mıdır bilmem

Çözülmez ukde-i reng-i cünûn sevdâ-yı zülfünden

Dil-i dîvâneye zencîr-i cem’iyyet midir bilmem

Yakan mihr ü mehi sûz-ı derûn-ı ıztırâbımdır

Degil encüm felekde şu’le-i gayret midir bilmem

Olunca cilve-ger mir’ât-ı râz-ı tab’-ı Hâtifde

Hayâl-i işve-i Cibrîl-i mahviyyet midir bilmem

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdîhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 07.05.2015]. 163-164.)