HÂTİFÎ, Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. 1591/1000)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Niğde’de doğdu. Asıl adı Mehmed olan şair Hâtifî mahlasıyla şiirler yazdı. İyi bir eğitim gördü. Medine kadısı Kara Davudzâde’den mülazım oldu ve kadılık yaptı. Az sayıda şiiri olan şairin gazelleri güzeldir. Belâgat ilminde üstattır. Hâtifî, 1000/1591 yılında vefat etti (Kılıç 2010: 530, 531, Solmaz 2005: 307). 

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 136.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 20.06.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.06.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Meger ol lâl-i şekker-hâ ki tûtî dil uzatmışdur

Urup dest-i kazâ agzını burnını kanatmışdur

Görelden dâglarla sînemün zeyn oldugın cânâ

Üşüp evrâk-ı gül sahn-ı gülistânı tonatmışdur

Olaldan ‘âşık-ı şeydâsı bir tersâ-beçe tıflun

Külâhı âhumun dûd-ı kebûdı göge atmışdur

Leb-i lâl-i ‘araknâkına öykünmiş diyü sâkî

‘Arakla bâde-i nâbı biribirine katmışdur 

Şeb-i târîk-i gamda öykünürmiş rişte-i eşke

Şihâbun Hâtifî çarh-ı felek ayın uzatmışdur (Sungurhan 2009: 422)

***

Bak rûy-ı yâre âyine-i pür-safâ budur

Gel gör sirişk-i dîdemi necm-i hüdâ budur

Mey rûh-ı sânidür disem isbâta kâdirem

Ehl-i mezâk içinde bu gün müdde’â budur (Kılıç 2010: 531)

***

Gül degül peydâ olan sahn-ı harîm-i bâğda

Yılda bir sikke çıkar şâh-ı bahârun nâmına

Kâse-i çeşmüm ki pürdür eşk-i hûn-âlûd ile

Seng-i ta’n atar Cem’üñ câm-ı sürûr-encâmına (Kılıç 2010: 531)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OZAN, Ali Ozand. 1887 - ö. 1976Doğum YeriGörüntüle
2MUHTÂCÎ, Hasand. ? - ö. 1870?Doğum YeriGörüntüle
3Üçer, Osmand. 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4OZAN, Ali Ozand. 1887 - ö. 1976Doğum YılıGörüntüle
5MUHTÂCÎ, Hasand. ? - ö. 1870?Doğum YılıGörüntüle
6Üçer, Osmand. 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7OZAN, Ali Ozand. 1887 - ö. 1976Ölüm YılıGörüntüle
8MUHTÂCÎ, Hasand. ? - ö. 1870?Ölüm YılıGörüntüle
9Üçer, Osmand. 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10OZAN, Ali Ozand. 1887 - ö. 1976MeslekGörüntüle
11MUHTÂCÎ, Hasand. ? - ö. 1870?MeslekGörüntüle
12Üçer, Osmand. 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
13OZAN, Ali Ozand. 1887 - ö. 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHTÂCÎ, Hasand. ? - ö. 1870?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Üçer, Osmand. 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OZAN, Ali Ozand. 1887 - ö. 1976Madde AdıGörüntüle
17MUHTÂCÎ, Hasand. ? - ö. 1870?Madde AdıGörüntüle
18Üçer, Osmand. 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle