HAYRÎ, Abdurrahman Hayrî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdurrahman olup, Sahn-ı Semân'da müderris iken ölen Hasan Efendi'nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderris oldu. Rızâ ve Mucîb tezkireleri yazıldığı sırada hâriç pâyesiyle Edirne'de müderristi. (Kurnaz 2001: 1109/267) Başlangıçta Dimetoka'da Oruç Paşa Medresesi'nde müderris iken Yahyâ Efendi'ye bir kaside yazmıştır. Tezkire sahibi Rızâ da bu kasideden bir beyti tezkiresine almıştır. (Zavotçu 2009: 176) Bağdat'ın fethine de tarih yazmıştır. (Zavotçu 2009: 176; Altun 1997: 29)

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâimem hayli zamân dergeh-i Oruç Paşa'da

Muntazırdur dil-i zâr itmege îd-i iftâr 

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.176.)

Târîh

Bir seher gördüm idi kâsıd-ı ferhunde-peyâm

Eyledi müjde-i feth ile dil-i 'âlemi şâd

Neredür feth olan âyâ diyü sordukda biri

Didi Hayrî ana târîh bilâd-ı Bagdâd (1048)

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 267.)