HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîm

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tezkirelerde Hamdî-i Kadîm olarak zikredilen ve Hayâtî mahlasını da kullanan şair Kastamonu veya Kastamonu Küre yakınlarında bir yerdendir. Kaynaklarda Fâtih Sultân Mehmed’in saltanatının sonlarında vefat ettiği belirtilmiştir. Bu bilgiye göre 1481 yılından az önce ölmüş olmalıdır. Latîfî’nin, atalarından biri olmasıyla övündüğü Hamdî, fakih, bilgin ve dindar biridir. Çağdaşı şairlerden Ahmedî ve Atâyî’nin arkadaşıdır. Farsça şiirler de yazmış, çok sayıda kaside ve gazelini mürettep Dîvân’ında toplamıştır. Ancak Dîvân’ı bugün elimizde yoktur. Zamanında şiirleri beğenilerek okunmuş, sonra unutulmuştur. Latîfî Tezkiresi’nde ve Künhü’l-Ahbâr’da “Hamdullâh Hamdî nasıl mesnevî tarzında tanınmış ise Hamdî de gazelleriyle ünlüdür” denmektedir. Yine Latîfî’ye göre o dönem şairlerinin şiirlerinde çok fazla letafet ve renk yoktur. Fakat Hamdî-i Kadîm’in şiirleri, muasırlarından Haffî, Saffî hatta Sâfî ve Safâyî’ninkilerden daha güzeldir. Paranın gücü konusunda yazdığı, eserlerinden örnekler arasına aldığımız bir kıt’asını Latîfî tanzir etmiştir (Canım 2000: 232-233; İsen 1994: 134).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü'l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Şemseddîn Sâmî (1996). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 3. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 10.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a  

Bagruna bas yüri yürek yagıdur

Kuvvet-i kalb ü kût-ı cân akça

Nice hûrı azîz-i vakt eyler

Ol azîz-i cihân olan akça

Niceler terk-i ser idüp yolına

İtdirür nice şahsa kan akça

Nice muhtâc ise suya mâhî

Âdeme şöyledür revân akça

Didiler akça rûh-ı sânîdür

Hey ne sânî ki ayn-ı cân akça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 233.

Matla’  

Sînemi tîg-i gam ile şerha şerha yarayın

Yârelerle yâra hâlüm şerh ideyin varayın

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 233.

Matla’

Pertevinden yüzüne kimse nigâh eyleyimez

Nazara ol eseri mihr ile mâh eyleyimez

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 233.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RAHMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Doğum YeriGörüntüle
3Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RAHMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Doğum YılıGörüntüle
6Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RAHMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RAHMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RAHMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Madde AdıGörüntüle
15Ali Bayramd. 09 Haziran 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle