HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1595-96/1004)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mora yarımadasında Anapoli’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdülhalim Ali’dir. Morali Ali Çelebi ve Muzarraf diye tanındı. Bayram adlı birinin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Kadızâde Efendi’den mülâzım oldu. Rumeli kasabalarında kadılık yaptı. 1004/1595-96 yılında Belgrad’da vefat etti. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 214-215)’ye göre vefat tarihini Seyyid Rıza (Zavotçu 2009: 55-56)’nın 1003/1594-95, Mucîb (Altun 1997: 28)’in 1013/1604-05, Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 588)’nin 1014/1605-06 olarak göstermesi doğru değildir. Vefat tarihi Zübdetü’l-Eş‘âr  (Kayabaşı 1997: 274)’da da 1014/1605-06 olarak gösterilmiştir. Şairin mahlası Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 588)’de Halimî olarak yazılmıştır. Şiirleri zarif ve akıcıdır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tezkirelerde şiirlerinden örnekler yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 588.

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı Yay. 28.

Cunbur, Müjgân (2004). “Hilmî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay 42.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 274.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 214-215.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Hadaikü’l-Hakaik Fî Tekmileti’ş-Şakaik. İstanbul: Çağrı Yay. 403.

Riyazî Mehmet Efendi. Riyazü'ş-Şuara. Nuruosmaniye Kütüphanesi, nu. 3724. vr. 57ab.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738,tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.06.2014]. 248-249.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 3. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 1976.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). C. 4. “Hilmî Ali Çelebi (Moralı)”. İstanbul: Dergâh Yay. 370.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitapsarayı Yay. 235.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Cânum çıkar yürekden eger eylesen kıyâm

 Lâyık mıdur efendicigüm cânuma kıyam

xx

Arz itdi gerçi ârız ol meh-nikâbdan

Gün yüzine bakılmadı ammâ hicâbdan

 Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738,tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.06.2014]. 249.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
2Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Doğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
4BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
5Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YılıGörüntüle
7BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Ölüm YılıGörüntüle
8Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Ölüm YılıGörüntüle
9NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Ölüm YılıGörüntüle
10BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61MeslekGörüntüle
11Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646MeslekGörüntüle
12NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69MeslekGörüntüle
13BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle
17Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Madde AdıGörüntüle
18NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle