HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1004/1595-96)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mora yarımadasında Anapoli’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdülhalim Ali’dir. Morali Ali Çelebi ve Muzarraf diye tanındı. Bayram adlı birinin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Kadı-zâde Efendi’den mülâzım oldu. Rumeli kasabalarında kadılık yaptı. 1004/1595-96 yılında Belgrad’da vefat etti. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 214-215)’ye göre vefat tarihini Seyyid Rıza (Zavotçu 2009: 55-56)’nın 1003/1594-95, Mucîb (Altun 1997: 28)’in 1013/1604-05, Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 588)’nin 1014/1605-06 olarak göstermesi doğru değildir. Vefat tarihi Zübdetü’l-Eş‘âr  (Kayabaşı 1997: 274)’da da 1014/1605-06 olarak gösterilmiştir. Şairin mahlası Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 588)’de Halimî olarak yazılmıştır. Şiirleri zarif ve akıcıdır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tezkirelerde şiirlerinden örnekler yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 588.

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı Yay. 28.

Cunbur, Müjgân (2004). “Hilmî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay 42.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 274.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 214-215.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Hadaikü’l-Hakaik Fî Tekmileti’ş-Şakaik. İstanbul: Çağrı Yay. 403.

Riyazî Mehmet Efendi. Riyazü'ş-Şuara. Nuruosmaniye Kütüphanesi, nu. 3724. vr. 57ab.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738,tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.06.2014]. 248-249.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 3. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 1976.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). C. 4. “Hilmî Ali Çelebi (Moralı)”. İstanbul: Dergâh Yay. 370.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitapsarayı Yay. 235.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Cânum çıkar yürekden eger eylesen kıyâm

 Lâyık mıdur efendicigüm cânuma kıyam

xx

Arz itdi gerçi ârız ol meh-nikâbdan

Gün yüzine bakılmadı ammâ hicâbdan

 (Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738,tsmetinapdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.06.2014]. 249.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Doğum YeriGörüntüle
3EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Doğum YeriGörüntüle
4VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Doğum YılıGörüntüle
6EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Doğum YılıGörüntüle
7VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738MeslekGörüntüle
12EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Madde AdıGörüntüle
18EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Madde AdıGörüntüle