HİLMÎ (ALİ NİSÂRÎ-ZÂDE)

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserili şairin asıl adı da Hilmî’dir. Kayseri’nin “Muhyî-i Kayseri” namıyla bilinen meşhur hocası Ali Nisarî Efendi’nin oğludur. Hakkında çeşitli menkıbeler bulunan bu kıymetli hocanın oğlu olmasına rağmen Hilmî ile ilgili bilgilerimiz oldukça azdır. Kayseri Meşhurları’nda “Ali Nisarî Efendi’nin oğlu Abdurrahman Hilmî Efendi, babasından sonra Mehmed Remzi Efendi’nin dersine devam edip bir müddet ilim ve kemâl tahsil etmekle meşgûl olmuştur.” denilirken Türk Şairleri’nin “Belîğ” maddesinde ise Ahmed Remzi Dede’nin Kayseri Şairleri’nden nakille: “Mahlası Hilmî, şöhreti Nisarî-zâde olup Ali Nisarî Efendi’nin oğlu Belîğ’in biraderidir. İbtidâ babasından sonra da pederinden mücaz Mehmed Remzi Efendi’den okumuştur. Âlim, şair bir zât olduğuna 1131/1718'de vefat eden Künûzu’r-rumûz ve Rumûzü’l-künûz müellifi mûmâileyh Remzi Efendi hakkındaki kasidesinden elde bulunan şu beyitler delalet eder. Vefâtı tarihi ve sâir ahvâli mechûlümüzdür.” ifadelerine yer verilmektedir. Şuarâ tezkirelerinde biyografisi verilen Hilmî mahlaslı 12 şairden hiç birinin bilgileri bu şairle uyuşmamaktadır.

Kaynakça

Diriöz, Meserret ve H. Ali Diriöz (hzl.) (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları. Kayseri. Yak-taş Aş. Yay. 34-35.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1938). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.  816. 

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 110-112.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 01.01.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Merhamet kıldı Hudâ eyledi lutfun mebzûl

Gitdi mir’ât-ı kulûb-i zu’efâdan jengâr

 

Gûşumı tutmuş idim işbu sadâya nâgâh

Geldi bir hâtif-i gaybî bana itdi ihbâr

 

Ey garîb eyle tecessüs ki bu mısr-ı ilme

Geldi bir zâbıt-ı zât-ı şeref-efzâ mi’mâr

 

Eyledi cümle esâsını o denlü ma’mûr

Komadı rûy-ı vecîhinde anın zerre gubâr

 

Ya’ni ol zübde-i allâme-i üstâd-ı kerem

Mefhar-ı nâdire-gû Remzî-i nâzük-güftâr

 

Her sözi müştemil-i ma’ni-i envâ’-ı nüket

Sadef-i dürc-i dehânından ider dürr nisâr

(Diriöz, Meserret ve  H. Ali Diriöz (hzl.) (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları. Kayseri. Yak-taş Aş. Yay. 34.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Osman Numan Baranusd. 1 Temmuz 1930 - ö. 4 Ağustos 2005Doğum YeriGörüntüle
3ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Osman Numan Baranusd. 1 Temmuz 1930 - ö. 4 Ağustos 2005Doğum YılıGörüntüle
6ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Osman Numan Baranusd. 1 Temmuz 1930 - ö. 4 Ağustos 2005Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Osman Numan Baranusd. 1 Temmuz 1930 - ö. 4 Ağustos 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Osman Numan Baranusd. 1 Temmuz 1930 - ö. 4 Ağustos 2005Madde AdıGörüntüle
15ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Madde AdıGörüntüle