HİLMÎ (ALİ NİSÂRÎZÂDE)

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserili şairin asıl adı da Hilmî’dir. Kayseri’nin “Muhyî-i Kayseri” namıyla bilinen meşhur hocası Ali Nisarî Efendi’nin oğludur. Hakkında çeşitli menkıbeler bulunan bu kıymetli hocanın oğlu olmasına rağmen Hilmî ile ilgili bilgilerimiz oldukça azdır. Kayseri Meşhurları’nda “Ali Nisarî Efendi’nin oğlu Abdurrahman Hilmî Efendi, babasından sonra Mehmed Remzi Efendi’nin dersine devam edip bir müddet ilim ve kemâl tahsil etmekle meşgûl olmuştur.” denilirken Türk Şairleri’nin “Belîğ” maddesinde ise Ahmed Remzi Dede’nin Kayseri Şairleri’nden nakille: “Mahlası Hilmî, şöhreti Nisarîzâde olup Ali Nisarî Efendi’nin oğlu Belîğ’in biraderidir. İbtidâ babasından sonra da pederinden mücaz Mehmed Remzi Efendi’den okumuştur. Âlim, şair bir zât olduğuna 1131/1718'de vefat eden Künûzu’r-rumûz ve Rumûzü’l-künûz müellifi mûmâileyh Remzi Efendi hakkındaki kasidesinden elde bulunan şu beyitler delalet eder. Vefâtı tarihi ve sâir ahvâli mechûlümüzdür.” ifadelerine yer verilmektedir. Şuarâ tezkirelerinde biyografisi verilen Hilmî mahlaslı 12 şairden hiç birinin bilgileri bu şairle uyuşmamaktadır.

Kaynakça

Diriöz, Meserret - H. Ali Diriöz (hzl.) (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları. Kayseri. Yak-taş Aş. Yay. 34-35.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1938). Türk Şairleri. İstanbul. (2): 816. 

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 110-112.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 01.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Merhamet kıldı Hudâ eyledi lutfun mebzûl

Gitdi mir’ât-ı kulûb-i zu’efâdan jengâr

Gûşumı tutmuş idim işbu sadâya nâgâh

Geldi bir hâtif-i gaybî bana itdi ihbâr

Ey garîb eyle tecessüs ki bu mısr-ı ilme

Geldi bir zâbıt-ı zât-ı şeref-efzâ mi’mâr

Eyledi cümle esâsını o denlü ma’mûr

Komadı rûy-ı vecîhinde anın zerre gubâr

Ya’ni ol zübde-i allâme-i üstâd-ı kerem

Mefhar-ı nâdire-gû Remzî-i nâzük-güftâr

Her sözi müştemil-i ma’ni-i envâ’-ı nüket

Sadef-i dürc-i dehânından ider dürr nisâr

Diriöz, Meserret - H. Ali Diriöz (hzl.) (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları. Kayseri. Yak-taş Aş. Yay. 34.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMET, Mehmet Kurnazd. 1929 - ö. 05.02.2018Doğum YeriGörüntüle
2TEMENNÂYÎd. ? - ö. 1511 ?Doğum YeriGörüntüle
3DİDARÎd. ? - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
4MEHMET, Mehmet Kurnazd. 1929 - ö. 05.02.2018Doğum YılıGörüntüle
5TEMENNÂYÎd. ? - ö. 1511 ?Doğum YılıGörüntüle
6DİDARÎd. ? - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
7MEHMET, Mehmet Kurnazd. 1929 - ö. 05.02.2018Ölüm YılıGörüntüle
8TEMENNÂYÎd. ? - ö. 1511 ?Ölüm YılıGörüntüle
9DİDARÎd. ? - ö. 1870Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMET, Mehmet Kurnazd. 1929 - ö. 05.02.2018Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TEMENNÂYÎd. ? - ö. 1511 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DİDARÎd. ? - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMET, Mehmet Kurnazd. 1929 - ö. 05.02.2018Madde AdıGörüntüle
14TEMENNÂYÎd. ? - ö. 1511 ?Madde AdıGörüntüle
15DİDARÎd. ? - ö. 1870Madde AdıGörüntüle