HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1719-20/1132)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Sâlim'e göre, İstanbul'dan Yenibahçe yakınlarındandır. Asıl adı Osman'dır. Soyu, IV. Mehmed zamanında yeniçeri efendisi olan Ördek İsmail Efendi'ye dayanır. Şair Nâzım Mustafa Efendi'nin kardeşidir. (Kurnaz-Tatçı 2001: 216). Baş halifelik, kethüdalık, kâtiplik, koyunlar defterdarlığı ve divan-ı hümayun hocalığı yaptı. 1132/1719-20 yılında vefat etti. Mecelle'de vefat tarihi 1142/1729-30 gösterildiği halde 190. sayfada Hamdî mahlasıyla tekrar yazılarak 1132/1719-20 olarak gösterilmiştir. (Kurnaz-Tatçı 2001: 216). Şiirleri güzeldir. Nesih, sülüs ve divanî yazıda ustadır. (İnce 2005: 294)

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ.  C.4. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Hâb girmez çeşmime fikr-i kad-i dildâr ile

Hâlimiz düşvârdır dûr u dırâz efkâr ile

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.295.)

Kâkülün fikriyle âşık her gece bîdârdır

Dil-perîşân eden anı seyr-i sünbülzârdır

Gülşen-i hüsnünde etdikçe hezâr-ı dil figâr

Ser-nigûn oldu benefşe sanma hatt-ı yârdır

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C.4. İstanbul: Çağrı Yay. 737.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSHAK, Ebûishakzâde İshak Efendid. 1678-79 - ö. 1734Doğum YeriGörüntüle
3ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İSHAK, Ebûishakzâde İshak Efendid. 1678-79 - ö. 1734Doğum YılıGörüntüle
6ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İSHAK, Ebûishakzâde İshak Efendid. 1678-79 - ö. 1734Ölüm YılıGörüntüle
9ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İSHAK, Ebûishakzâde İshak Efendid. 1678-79 - ö. 1734MeslekGörüntüle
12ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSHAK, Ebûishakzâde İshak Efendid. 1678-79 - ö. 1734Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İSHAK, Ebûishakzâde İshak Efendid. 1678-79 - ö. 1734Madde AdıGörüntüle
18ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle