HİLMÎ / REFÎK, Ali Refîk Hilmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Alî’dir. İstanbulludur. “Tevfîk Efendi refîki” olarak tanındı. Keçeci Pîri Mescidi’nde hatiplik yaptı. Hilmî dışında Refîk mahlasını da kullandı. Sultan I. Mahmûd (sal. 1730-1754) döneminin sonlarında vefat etti. Kaynaklarda şairin eseri olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmediği gibi, şairliğiyle ilgili bir değerlendirme de yapılmamıştır.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1372.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 140.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 218, 371.

Müstakîmzâde Süleyman Saadeddîn Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay. 188, 233.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 08.08.2014
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020

Eserlerinden Örnekler