HİSÂLÎ, Hisâlî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İnebahtı’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İnebahtı Hisarı kethüdalığı yaptı. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek iyi bir hafız olan Hisâlî, aynı zamanda diğer ilimlerle de uğraştı. Ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkireci olan Ahdî'nin, Hisâlî’yi vasfını duyduğu şairlerden olduğunu belirterek ölüm tarihi hakkında herhangi bir değerlendirme yapmamasından hareketle şairin, Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu ve bu tarihten sonra öldüğü düşünülebilir.

Ahdî’ye göre Hisâlî, Arapça ve Farsçayı bilen, yazdığı şiirleri övgüye lâyık, yetenekli ve nüktedan biridir (Solmaz 2005: 285). Herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Müseddes

Tâ ki sen serv-i hevâ-bahşa hevâdâr oldum

Mûnis olup gam ile gussa ile yâr oldum

Ta’n-ı a’dâ vü rakîb ile dil-efkâr oldum

Hâsılı cân ü dilümden dahi bî-zâr oldum

Düşeli ‘ışkuna günden güne bîmâr oldum

Allah Allah ne ‘aceb derde giriftâr oldum

Kalmadı zerre kadar cism-i za’îfümde mecâl

Artdı günden güne canda gam u endûh ü melâl

Derd-i hicrün büküben kâmetümi itdi hilâl

Oldı sıhhat dil-i bîmâruma hod emr-i muhâl

Düşeli ‘ışkuna günden güne bîmâr oldum

Allah Allah ne ‘aceb derde giriftâr oldum

Düşeli mihnet-i derdün dile ey serv-i revân

Bir dem eksilmedi candan n’ideyin âh u figân

Bana dermân idemez gelse etibbâ-yı cihân

Derdimün ancak ölümdür yine dermânı hemân

Düşeli ‘ışkuna günden güne bîmâr oldum

Allah Allah ne ‘aceb derde giriftâr oldum

Artdı eksilmedi canda elem ü derd ü belâ

Bulmadum mihnet ü gamdan n’ideyin gitdi rehâ

Âh kim haste dilün derdine olmadı devâ

Çekmeden derdüni kurtulmadum ey mâh-likâ

Düşeli ‘ışkuna günden güne bîmâr oldum

Allah Allah ne ‘aceb derde giriftâr oldum

Nîce bir derd-i firâkunla çekem renc ü elem

Bu Hisâlî kuluna rahm kıl ey şâh-ı kerem

Çâre yok nic’edeyin n’eyleyeyin ah n’idem

Başuma rûz-ı ezel ‘ışkunı yazdı çü kalem

Düşeli ‘ışkuna günden güne bîmâr oldum

Allah Allah ne ‘aceb derde giriftâr oldum

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 285-86.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendid. ? - ö. 1568'de sağDoğum YeriGörüntüle
2VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendid. ? - ö. 1568'de sağDoğum YılıGörüntüle
3VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendid. ? - ö. 1568'de sağÖlüm YılıGörüntüle
4VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendid. ? - ö. 1568'de sağMeslekGörüntüle
5VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendid. ? - ö. 1568'de sağAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendid. ? - ö. 1568'de sağMadde AdıGörüntüle