HULDÎ, Mustafa Efendi

(d. 1667-68/1078 - ö. 1725-26/1138)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa’dır. Bursalıdır. 1078/1667-68 tarihinde doğdu. Babası Bezirgan’dır. Seyit Feyzullah Efendi’den ders aldı. Kırk yaşından sonra Bursa’da Sultan Orhan türbesinde imaret şeyhliği yapmıştır. 1138/1725-26 tarihinde vefat etti. Safâyî (Çapan 2005:180) ve Safvet (Güzel 2012: 196) ölüm tarihini 1100/1689 olarak verir. Nail Tuman ise bu tarihin yanlış olduğunu söyler (Kurnaz ve Tatcı 2001: 204). Safâyî ve Safvet dışındaki biyografik kaynaklarda ölüm tarihi 1138/1725 olarak verilir. Yalnız Sicill-i Osmanî’de doğum tarihi yanlışlıkla 1178/1764-65, ölüm tarihi ise 1238 / 1822-23 (Akbayar 1996: 294) olarak verilmiştir. Şairin mezarı Bursa’dadır.

Tezkireler, Huldî’nin şiirlerini itibara değer ve nükteli bulurlar.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1999). İsmâilBelîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.72-74.

Akbayar, Nuri - Seyit Ali Kahraman (hzl.)(1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmânî . C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 294

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi, Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay.180.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 15.03.2014].125.

Güzel, Bilal (2012). Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa ve Nuhbetü'l-Asar min-Ferâidi'l-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İnce, Adnan (hzl.) (2005).Tezkiretü’ş-Şuara – Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 300.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay. 204.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. C. III.. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 2053

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. BİLAL GÜZEL
Yayın Tarihi: 20.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aceb mi düşmese ehl-i tecerrüd kayd-ı sâmâne

Olur mu âşinâ her lafz ile ma‘nâ-yı bîgâne

Şeb-i târî sanırdı kâkül-i müşgîn-i cânâne

Müselsel her gece yâ Leylî derdi Kays-ı dîvâne

Duçâr olsam bir ehl-i derde yer eyler derûnumda

Ne pek benzer benim dîvâne gönlüm Beyt-i Ahzân’e

Benimle var mı at başı ber-â-ber bir yürür sâkî

Kümeyt-i meyle gül-gûn-ı sirişkim girdi meydâne

Seni ey âftâbım gelmeden tahvîl eder agyâr

N'ola dönse sabâh-ı ‘ayşımız şâm-ı garîbâne

Kadem-rence kılıp gam-hâneme gelse gece kalmaz

Bize geldikçe turmaz ol vefâsız ‘ahd ü peymâne

Sarây-ı sîne-i Huldî’yi teşrîf eylese bir şeb

Gelip îmâna ol kâfir yakın olsa müselmâne

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara – Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 300.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEBRÎd. ? - ö. 1566'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
2Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Doğum YeriGörüntüle
3EMÎNÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1663-64Doğum YeriGörüntüle
4CEBRÎd. ? - ö. 1566'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
5Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Doğum YılıGörüntüle
6EMÎNÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1663-64Doğum YılıGörüntüle
7CEBRÎd. ? - ö. 1566'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
8Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎNÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1663-64Ölüm YılıGörüntüle
10CEBRÎd. ? - ö. 1566'dan sonraMeslekGörüntüle
11Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718MeslekGörüntüle
12EMÎNÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1663-64MeslekGörüntüle
13CEBRÎd. ? - ö. 1566'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÎNÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1663-64Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEBRÎd. ? - ö. 1566'dan sonraMadde AdıGörüntüle
17Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Madde AdıGörüntüle
18EMÎNÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1663-64Madde AdıGörüntüle