HULKÎ, Hasan

(d. 1849/1261 - ö. 1893/1310)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1261/1849 yılında Edirne’de doğdu. Mücellid esnafındandır. 1285/1869 senesinde ismine kura isabetiyle askerlik mesleğine girdi ve Karadağ cihetine sevk edildi. 1293/1876 senesinde Sırbiye Muharebesi'nde orduda ikinci mülazımlığa kadar yükseldi. Bir ara Manastır Askerlik Dairesinde kâtip muavinliği yaptı. Bir süre sonra görevinden ayrılarak Edirne’ye döndü. Edirne’de ömrünün sonuna kadar eski mesleği olan ciltçilikle uğraştı. 25 Şevval Cuma 1310/1893’te Edirne’de vefat etti. Tepe Mezarlığı’nda İsmail Ağa Camisi cihetinde defnolundu.

Hasan Hulkî, Bektaşi tarikatına mensup bir babaydı. Aynı zamanda çevresinde sevilen sayılan, hoş mizaclı, tatlı dilli, olgun ve zarif bir şairdi. Dükkânı o zamanki Edirne okumuşlarının toplandığı bir mekândı. Şairin yakın dostlarından olan Ahmed Bâdî, Hulkî’nin şiirlerinin düzgün olduğunu ifade eder.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. Edirne: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kâtibândan bir melek meşrebli vechi âfitâb

Eyledi bir câm-ı işveyle beni mest ü harâb

Mu’ciz-i enfâs-ı Îsâ’dır onun gûyâ lebi

La’l-i nâbından bulur mürde hayât-ı âb ü tâb

İçtiğim mey sanma câm-ı aşk-ı hasretdir müdâm

Firkatin nârı ile puhte ciğer misl-i kebâb

Nâle vü feryâdıma bâis müjen oklarıdır

Deldi bağrım nây gibi ağlar gönül pür ıztırâb

Yâre ib’âs eyle bu rengîn edâyı Hulkiyâ

Başına taksın melâhat gülşeninden verd-i nâb

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 448.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFHÎ, Tavlabaşızâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
2İBRAHİM, Şeyh Saçlı İ. Efendid. 1591-92 - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendid. ? - ö. 1705-06Doğum YeriGörüntüle
4NÂFİZ, Hacı Hamdîd. 1849 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
5TAŞÇI ALİ (USTA), Alid. 1849 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7Muallim Nacid. 1850 - ö. 13 Nisan 1893Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9Nabizade Nazımd. 1862 - ö. 5 Ağustos 1893Ölüm YılıGörüntüle
10Ateş, Osman Hulusid. 1914 - ö. 14 Haziran 1990MeslekGörüntüle
11HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823MeslekGörüntüle
12RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABÛRÎ, Hüseyin Sabûrî Efendi, Tebrizlid. ? - ö. 1852Madde AdıGörüntüle
16ALİ RIZA, Ali Rıza Karsavurand. 1893 - ö. 04.12.1959Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, Cabbâr-zâde Mehmed Ârif Beyd. 1828 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle