HÜSEYİN MAYIL

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hüseyin Mayıl'ın doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Azerbaycan’ın Gazah ve Tovuz bölgelerinde yaşadığına dair görüş kabul görmektedir. Hayatı ve ailesinde olduğu gibi öğrenim durumu hakkında da bilgi yoktur. Elde bulunan geraylı ve goşma (koşma)ları sözlü kaynaklardan derlenmiştir. Usta âşıklar ve yaşlıların anlattığına bakılırsa çok iyi tar (saz) çalmaktadır. Âşık Hüseyin Mayıl’ın eser ölçütünde bir çalışması yoktur. Azerbaycan sahası âşık şiirinin geraylı (8’li koşma) ve goşma (koşma)larıyla öne çıkmıştır. Şiirlerinin tamamı hece vezniyle olup dili dönemine göre durudur. Geraylı ve goşmalarında daha çok sevgili ve özelliklerini dile getirmiştir. Sözü edilen sevgili bazen bir “sarı gız”, bazen “Zeynep”, bazen de bir başka ad altında verilmiştir. Sevgi ve sevgilinin dışında az da olsa tabiat, gurbet, ayrılık konularında şiirleri de vardır.

Kaynakça

Ahundov, Ehliman (1964). Telli Saz Üstadları. Bakü: Azerneşr Neşriyat.

Ahundov, Ehliman, Tehmasib Ferzeliyev, İsrafil Abbasov (1983). Azerbaycan Aşıgları ve El Şairleri. Bakü: “Elm” Neşriyatı.

Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım) 2/ Azerbaycan Türk Edebiyatı II (1993). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (1985). Azerbaycan Aşıgları ve El Şairleri. İstanbul: Halk Kültürü Yay.

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (2000). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi I (16-18. Yüzyıllar). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ALİ BERAT ALPTEKİN
Yayın Tarihi: 17.02.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Geraylı
Çekirem elinden haşa
Gelmir bir imana Zöhre
Benzer çatılsa baş başa
Gaşların kamana Zöhre

Ne eceb sevimli cansan
Başıma kadasan kansan
Ya meleksen ya insansan
Düşmüşem gümana Zöhre

Yaşa gözel yarim yaşa
Benzeyirsen yaşılbaşa
Yetirsen ölmerem haşa
Destimi damana Zöhre

Dosta dost ol gözel gülgez
Seyragıban bağrını ez
Sen yahşısan yahşıyla gez
Koşulma yamana Zöhre

Herden bakıb yanı yanı
Alğırsancesedden canı
Mürvet ele Hüseyin canı
Getirme amana Zöhre 

Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım) 2/ Azerbaycan Türk Edebiyatı II (1993). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 58.