HÜSEYİN, Pervâne-zâde Hüseyin Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne'de doğdu. Ancak, adının mı yoksa mahlasının mı Hüseyin olduğu belli değildir. (Canım 1995: 262). Pervâne-zâde adıyla da anılmaktadır. Pervâne-zâde Hüseyin Çelebi, sipahi zümresine mensup olup Sadrazam Filibeli Hâfız Ahmed Paşa'nın yanında Bağdat seferine katıldı. Abdurrahman Hıbrî'ye göre 1032/1622-23 yılında, Ahmed Bâdî'ye göre 1034/1624-25 yılında bedevi Araplar tarafından şehit edile­rek Bağdat'a defnedildi. (Hıbrî 1999: 73b; Kazancıgil 2000: 461). Ramazan 1032/ Haziran-Temmuz 1623 ve Şevval 1032/ Temmuz-Ağustos 1623 arasında Musul çevresinde bulunan Hâfız Ahmed Paşa, Bağdat'ın savunmasını Bekir Subaşı'ya bırakır. Bekir Subaşı'nın müdafaasına rağmen oğlunun ihaneti sonucu Bağdat İranlıların eline geçer. Bağdat'ı almak için Hâfız Ahmed Paşa'nın yola çıkışı 1034/1624-25 tarihine rastlamaktadır. Bağdat'ı almak için dokuz ay direnen Hâfız Ahmed Paşa, kıtlık, hastalık ve benzeri sebeplerden dolayı dönmek zorunda kalır. Bu dönüş anında İranlıların Os­manlılara saldırdıkları görülür. (Canım 1995: 262) Rıdvan Canım, Edirne Şairleri'inde şairin 1625 yılında öldürüldüğünü açıklar. (Canım 1995: 262). Tuhfe-i Nâilî ise vefatını 1032/ 1622-23 olarak gösreriyor. Bağdat'ta medfundur. (Kurnaz 2001:48641240)

Abdurrahman Hıbrî, Hüseyin Çelebi'nin şiir yazan bir oğlu bulun­duğunu ve Sipahî mahlasını kullandığını belirtir. (Hıbrî 1999: 73b).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

Kazancıgil, Ratip (2000) Riyâz-ı Belde-i Edirne, Bâdî Ahmed. İstanbul: Acar Matbaası.

Kazancıgil, Ratip (hzl.)(1999) Hibrî, Abdurrahman. Enisü’l-Müsâmirîn. Edirne Tarihi. Edirne: Edirne Valiliği.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gülşen-i hüsn içre cânâ kâmetün serv ü nihâl

Ârızın verd-i mutarrâ gözlerin nergis misâl

Hâkden ref' it Hüseyn-i bendeni şâhum meded

Hecr-i pâ-bûsunla gurbet oldı zîrâ pây-mâl

***

Semend-i nâza o nev-res süvâr olur giderek

Kemend-i zülfüne diller şikâr olur giderek

O mâh burc-ı şerefden yeni dogmuşdur

Şuâ-ı mihr-i ruhı tâbdâr olur giderek

Visâl-i bâgına yârin irem diyü her su

Sirişk-i dîdelerim cûybâr olur giderek

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 241).

Gülşen-i hüsn içre cânâ kâmetin serv-i nihâl

Ârızın verd-i mutarrâ gözlerün nergis misâl

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.1240).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
2NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Doğum YeriGörüntüle
4DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Doğum YılıGörüntüle
7DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Ölüm YılıGörüntüle
10DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862MeslekGörüntüle
11NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41MeslekGörüntüle
13DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
17NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Madde AdıGörüntüle