İHYÂ, Tüfekçibaşı Hacı Yahyâ, Enderunlu

(d. ?/? - ö. 1267/1851)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tüfekçibaşı Hazineli Hacı Yahyâ İhyâ Bey sanıyla tanınmaktadır. Benli Ârif Bey adlı bir zatın oğludur. Şair Beylikçi İzzet Bey'in kardeşidir. Enderun'da yetiştikten sonra Sultan II. Mahmûd zamanında Tüfekçibaşılık rütbesini elde etti. Rumeli ve Anadolu bölgelerinde bazı önemli memurluklarda görevlendirildi. Kütahya defter eminliği ve Karahisâr-ı Sâhib muhassıllığı görevlerinde bulundu. Rütbe-i Sâlise tevcih edildi. Karahisâr-ı Sâhib muhassıllığından azl edildi ve İstanbul'a döndü. 1267/1851 yılında İstanbul'da Üsküdar'da vefat etti. Şiirlerine örnek Atâ Târihi ve Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i bîmârı su'âl itmege cânân geldi

Mürde-i hecr-i firâka yeniden cân geldi

Derd-i firkatle zebûn olmuş idi hayli zamân

Bu gün ol âfeti gördüm bana dermân geldi

Yine meh-tâb edeceksin dil-i nâlende bu şeb

Burc-ı hüsnün meh-i tâbendesi mihmân geldi

Bâde sun nûş edelim zevk ederek ey sâkî

Ki bu dem meclise cânân yine handân geldi

Kaçan İhyâ gül-i ruhsâre-i yâri gördü

Def'-i gam eyleyüp âsâyiş ile yan geldi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 7)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂVUD PAŞA, Bağdatlıd. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
2HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
3SABRİ BABA, Çankırılıd. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
4CÂVİD, İstanbullud. ? - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5RİF’AT, Kırımlı Ebû Bekir Rif'at Efendid. 1780-81 - ö. 1831-32?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Madde AdıGörüntüle
9HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle