II. AHMED

(d. 1642/1051 - ö. 1695/1106)
Osmanlı padişahı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1051 / 1642'de doğdu. II.Ahmed, Sultan Îbrahim'in oğludur. 1102 / 1691 yılında tahta çıktı. Dört yıl kadar süren padişahlığı sırasında Girit, Belgrad ve Kamaniçe cephelerinde düşmana karşı koydu. Ancak Dalmaçya kıyılarının ve Sakız adasının Venedikliler tarafından alınması, son yüzyılda cereyan eden gerileme sürecini hızlandırdı. II.Ahmed, 1106 / 1695 yılında vefat etti. Hattat ve şair olan II.Ahmed, gençliğinde güzel hat örnekleri vermiştir. Doğu dillerini iyi bilen ve günlük tutan ince ruhlu bir padişahtır.

Kaynakça

Ak, Coşkun (2001). Şair Padişahlar. Ankara: KB Yay.

Ali Emîrî (1319). Cevâhirü’l-mülûk. İstanbul.

Alî Nûreddîn ( 1946). Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm. İstanbul.

Baysun M. Cavid. “Ahmed II”, İslam Ansiklopedisi. C. I, İstanbul: MEB Yay. 164.

İlgürel Mücteba. "Ahmed II. İslam Ansiklopedisi. C. II. İstanbul: TDV Yay. 33.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kütükoğlu Bekir. “Varadin.”. İslam Ansiklopedisi. C. XIII. İstanbul: MEB Yay. 203.

Pala, İskender (2005). Şiirin Sultanları. İstanbul: Asya Finans Yay.

Öztuna, Yılmaz (2006). Türk Musikisi, Akademik Klasik Türk Musikisinin Ansiklopedik Sözlüğü. C.1. Ankara: Orient Yay.

Sakaoğlu, Necdet (1999). Bu Mülkün Sultanları. İstanbul: Oğlak Yay.

Şardağ, Rüştü (1982). Şair Sultanlar. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 15.01.2015

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Kaşların yasına dedim olayın kurbân ana

Hışm ile dilber dedi lâyık mı ol kurbân ana

Sîne sahrâsında ektim çün mahabbet tohmunu

Dem-be-dem yağdırsa ta’n mı gözlerim bârân

Hey kıyâmet gönlüme sorma hisâbın zülfünün

Elli bin yıldan uzundur bu şeb-i hicrân ana

Zülfü nakkaşı suya bir nakş eder ki reşk eder

Mânî-i Çîn yazdığı nakş-ı nigâristân ana

Cânlar oda atmasın yazıktır ol sayyâda dem

Yüzün açın kim ola cân ü gönül hayrân ana

Ahmed içün cevrini çekmez der imiş müdde’î

Ol seni cândan sever yaraşmaz ol bühtân ana 

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.176)

GAZEL

Şükr ü hamdim anadır cân ü gönülde ki şekûr

Ehl-i İslâmın olup yâveri kılmış mansûr

Peşte’nin fethi Budin ehline cân-bahş oldu

Bu beşâret haberi kıldı cihânı mesrûr

Ama kanî’ değilim ben buna Hakk’tan umarım

Üngurûs’un haber-i fethi dahı ede zuhûr

Münhezim eyleyeler gayret ile küffârı

Cünd-i İslâm’a vere fırsat-ı nusret Gayyûr

Ahmedâ zulmet-i küfrü giderip ol hâdî

Mihr-i îmânı küffâr iline doldura nûr 

 İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.176.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SELÎM, Selîm Deded. ? - ö. 1688-89Doğum YeriGörüntüle
2ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
4NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YılıGörüntüle
6VEFÂÎ(IV.Mehmet)d. 1642 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
7YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
8MUKÎM, İsmail Mukîm Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1695Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYİN CANd. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Fâtih Sultân Mehmed, Sultân Mehmed-i Sânî, Sultân II. Mehmedd. 30 Mart 1432 - ö. 3 Mayıs 1481MeslekGörüntüle
11ŞİBAN HANd. 1451 - ö. 1510MeslekGörüntüle
12VEFÂÎ(IV.Mehmet)d. 1642 - ö. 1693MeslekGörüntüle
13ŞERMÎ,Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, İsmail, Urfalıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NATÎ, Defterdar Hüseyin Paşazâde Mustafa Na'tî Beyd. ? - ö. 1718-19Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUDSİZADE, Ahmed Medenid. 1889 - ö. 1940Madde AdıGörüntüle
17ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahserd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RECÛLÎd. ? - ö. 1869 ds.Madde AdıGörüntüle