II. AHMED

(d. 1642/1051 - ö. 1695/1106)
Osmanlı padişahı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1051 / 1642'de doğdu. II.Ahmed, Sultan Îbrahim'in oğludur. 1102 / 1691 yılında tahta çıktı. Dört yıl kadar süren padişahlığı sırasında Girit, Belgrad ve Kamaniçe cephelerinde düşmana karşı koydu. Ancak Dalmaçya kıyılarının ve Sakız adasının Venedikliler tarafından alınması, son yüzyılda cereyan eden gerileme sürecini hızlandırdı. II.Ahmed, 1106 / 1695 yılında vefat etti. Hattat ve şair olan II.Ahmed, gençliğinde güzel hat örnekleri vermiştir. Doğu dillerini iyi bilen ve günlük tutan ince ruhlu bir padişahtır.

Kaynakça

Ak, Coşkun (2001). Şair Padişahlar. Ankara: KB Yay.

Ali Emîrî (1319). Cevâhirü’l-mülûk. İstanbul.

Alî Nûreddîn ( 1946). Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm. İstanbul.

Baysun M. Cavid. “Ahmed II”, İslam Ansiklopedisi. C. I, İstanbul: MEB Yay. 164.

İlgürel Mücteba. "Ahmed II. İslam Ansiklopedisi. C. II. İstanbul: TDV Yay. 33.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kütükoğlu Bekir. “Varadin.”. İslam Ansiklopedisi. C. XIII. İstanbul: MEB Yay. 203.

Pala, İskender (2005). Şiirin Sultanları. İstanbul: Asya Finans Yay.

Öztuna, Yılmaz (2006). Türk Musikisi, Akademik Klasik Türk Musikisinin Ansiklopedik Sözlüğü. C.1. Ankara: Orient Yay.

Sakaoğlu, Necdet (1999). Bu Mülkün Sultanları. İstanbul: Oğlak Yay.

Şardağ, Rüştü (1982). Şair Sultanlar. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 15.01.2015

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Kaşların yasına dedim olayın kurbân ana

Hışm ile dilber dedi lâyık mı ol kurbân ana

Sîne sahrâsında ektim çün mahabbet tohmunu

Dem-be-dem yağdırsa ta’n mı gözlerim bârân

Hey kıyâmet gönlüme sorma hisâbın zülfünün

Elli bin yıldan uzundur bu şeb-i hicrân ana

Zülfü nakkaşı suya bir nakş eder ki reşk eder

Mânî-i Çîn yazdığı nakş-ı nigâristân ana

Cânlar oda atmasın yazıktır ol sayyâda dem

Yüzün açın kim ola cân ü gönül hayrân ana

Ahmed içün cevrini çekmez der imiş müdde’î

Ol seni cândan sever yaraşmaz ol bühtân ana 

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.176)

GAZEL

Şükr ü hamdim anadır cân ü gönülde ki şekûr

Ehl-i İslâmın olup yâveri kılmış mansûr

Peşte’nin fethi Budin ehline cân-bahş oldu

Bu beşâret haberi kıldı cihânı mesrûr

Ama kanî’ değilim ben buna Hakk’tan umarım

Üngurûs’un haber-i fethi dahı ede zuhûr

Münhezim eyleyeler gayret ile küffârı

Cünd-i İslâm’a vere fırsat-ı nusret Gayyûr

Ahmedâ zulmet-i küfrü giderip ol hâdî

Mihr-i îmânı küffâr iline doldura nûr 

 İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.176.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'ÎD, Ahmed Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ENVERî, Sûzenger Enverî Çelebi (Mürekkepçi)d. ? - ö. 1547Doğum YeriGörüntüle
3Sibel Atasoyd. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YılıGörüntüle
5NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Doğum YılıGörüntüle
6VEFÂÎ(IV.Mehmet)d. 1642 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
7MUKÎM, İsmail Mukîm Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1695Ölüm YılıGörüntüle
8NÂZIM, Ördekzâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎd. ? - ö. 1695-6Ölüm YılıGörüntüle
10PERTEVNİYÂL SULTÂNd. 1810 - ö. 1884MeslekGörüntüle
11AHMED İBN VEYS, Gıyâseddîn Sultân Ahmed Bahâdır, Mugîseddîn Sultân Ahmedd. ? - ö. 30 Ağustos 1410MeslekGörüntüle
12ŞÎBÂNÎ, Şîbân, Şeybânî Han, Şîbânî Han, Şeybek Han, Şâh-baht Han, Şâhî Beg Han, Muhammed, Yeşil Başlıd. 1451 - ö. 1510MeslekGörüntüle
13DE'BÎ/DÂYÎ, Hüseyin De'bî Çelebid. ? - ö. 1639-40Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEHCETÎ HÜSEYİN EFENDİd. ? - ö. 1683Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED, Musâhib Ahmed Ağad. ? - ö. 1794-95Madde AdıGörüntüle
17MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
18KİRÂMÎ, Dura Begd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle