İMÂNÎ / Mehmed İm'ânî Efendi

(d. ?/? - ö. 1720-21/1133)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mehmed İmânî Efendi, İstanbullu olup 1133 /1720-21 yılında vefat etti. Şiirlerinde İmânî mahlasını kullanmıştır. Ancak, Safâyî Tezkiresi'nde şairin mahlası Emânî olarak kaydedilmiştir. Sadrazam Damad İbrahim Paşa için Temmuziye kasidesi kaleme aldı. Elimizdeki tek şiir örneği de bu kasidedendir.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 89.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB. Yay. 117.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Sadrıazam Damad İbrâhim Paşa İçün Nazm İtdügi Temmûziye Kasîdesi'nden.

Dem-i temûz ile cümle çekildi kalmadı âb

Meger ki la'l-i Bedahşân’da âb-ı âteş-tâb

Bu demde kalmadı bir şey ki eyleye cereyân

Meger ki şu'le-i seyyâle ile nâr-ı müzâb

Bu demde meyl-i sirişk-i dü çeşm-i uşşâkı

Ederse şâyed ede şûh-ı meşrebân-ı işrâb

Bu demde katre ümîdiyle çeşm-i a'mâdan

Yüzi suyun döker etmez bu suda halk hicâb

Bu demde bâgdur âteşkede semenderi murg

Zebâna serv-i sehî ahkeri gül-i şâd-âb

Bu demde oldı pür-âteş zamân dahi çü zemîn

Ki rûz-ı şu'lesi şeb dûdıdur şerârı şihâb

Bu demde oldı harâret bürûdete tebdîl

Muârız eyler ise bu kelâmı istigrâb

Gören bilir bunu kim konsa câma ney-pâre

Batardı kan tere ol dem piyâle-i mey-nâb

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 89).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Fehime Nüzhetd. ? - ö. 14 Eylül 1925Doğum YeriGörüntüle
3ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Fehime Nüzhetd. ? - ö. 14 Eylül 1925Doğum YılıGörüntüle
6ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Fehime Nüzhetd. ? - ö. 14 Eylül 1925Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Fehime Nüzhetd. ? - ö. 14 Eylül 1925Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Fehime Nüzhetd. ? - ö. 14 Eylül 1925Madde AdıGörüntüle
15ÂSIM, Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle