İMÂNÎ / Mehmed İmânî Efendi

(d. ?/? - ö. 1133/1720-21)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mehmed İmânî Efendi, İstanbullu olup 1133 /1720-21 yılında vefat etti. Şiirlerinde İmânî mahlasını kullanmıştır. Ancak, Safâyî Tezkiresi'nde şairin mahlası Emânî olarak kaydedilmiştir. Sadrazam Damad İbrahim Paşa için Temmuziye kasidesi kaleme aldı. Elimizdeki tek şiir örneği de bu kasidedendir.

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 89.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB. Yay. 117.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.07.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sadrıazam Damad İbrâhim Paşa İçün Nazm İtdügi Temmûziye Kasîdesi'nden.

 

Dem-i temûz ile cümle çekildi kalmadı âb

Meger ki la'l-i Bedahşân’da âb-ı âteş-tâb

 

Bu demde kalmadı bir şey ki eyleye cereyân

Meger ki şu'le-i seyyâle ile nâr-ı müzâb

 

Bu demde meyl-i sirişk-i dü çeşm-i uşşâkı

Ederse şâyed ede şûh-ı meşrebân-ı işrâb

 

Bu demde katre ümîdiyle çeşm-i a'mâdan

Yüzi suyun döker etmez bu suda halk hicâb

 

Bu demde bâgdur âteşkede semenderi murg

Zebâna serv-i sehî ahkeri gül-i şâd-âb

 

Bu demde oldı pür-âteş zamân dahi çü zemîn

Ki rûz-ı şu'lesi şeb dûdıdur şerârı şihâb

 

Bu demde oldı harâret bürûdete tebdîl

Muârız eyler ise bu kelâmı istigrâb

 

Gören bilir bunu kim konsa câma ney-pâre

Batardı kan tere ol dem piyâle-i mey-nâb

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 89).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Oylum Yılmazd. 02 Ağustos 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Doğum YeriGörüntüle
4Oylum Yılmazd. 02 Ağustos 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Doğum YılıGörüntüle
7Oylum Yılmazd. 02 Ağustos 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Ölüm YılıGörüntüle
10Oylum Yılmazd. 02 Ağustos 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Oylum Yılmazd. 02 Ağustos 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KUDSÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1586Madde AdıGörüntüle