İSHAK, Mollacık-zâde İshak Efendi

(d. 25 Şubat 1709/15 Zilhicce 1120 - ö. 1 Aralık 1781/14 Zilhicce 1195)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

15 Zilhicce 1120/25 Şubat 1709’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı İshak’tır. Mollacık-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Mollacık-zâde İshak Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1143/1730-31’de müderris oldu. 1170/1756-57 yılında Yenişehir Fenar kadısı oldu. Recep 1173/Şubat-Mart 1760’ta Edirne payesini aldı. 1175/1761-62 yılında Mısır, Şevval 1176/Nisan-Mayıs 1763’te Mekke, Cemâziyelâhır 1183/Ekim 1769’da İstanbul kadısı oldu. Safer 1189/Nisan-Mayıs 1775’te Anadolu kazaskerliğine yükseldi. Cemâziyelâhır 1192/Haziran-Temmuz 1778’de Rumeli payesini aldı. Ramazan 1194/Ağustos-Eylül 1780’de Rumeli kazaskerliğine getirildi. Daha sonra azledildi. 14 Zilhicce 1195/1 Aralık 1781’de vefat etti. Beyazıt yakınında Kaptan İbrahim Paşa Câmii mezarlığına defnedildi.

Fatîn (Çifçi yty: 52), bir nazmını örnek olarak vermiş ve başka eserine rastlanmadığını belirtmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 805.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.05.2014]. 52.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  130.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 34.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “İshak Efendi (Mollacıkzâde)”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 410.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “İshak”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 213.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Encümengâh-ı fenâdan nice oldumsa nihân

Levh-i kabrimde de nâmım olur elbet pinhân

 

Umarım rahmet-i Settâr u Kerîm u Hayy’dan

Cürm ü isyânımı da setr ide keff-i mîzân

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.05.2014]. 52.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Müge İplikçid. 18 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Abdülgani Seniy Yurtmand. 1871 - ö. Nisan 1951Doğum YeriGörüntüle
3Sibel Orald. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VİDÂDÎ, Molla Velid. 1709 - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Eşrefzâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Doğum YılıGörüntüle
6TÂHİR, Mahmûd Efendi-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 1781-82Ölüm YılıGörüntüle
7MEYLÎ, Mehmed Meylî Kurânîd. 1713 - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
8CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED-İ DÂ’Îd. ? - ö. 1421 ?MeslekGörüntüle
10SA’DÎ, Arab-zâde Sa’dullah Sa’dî Efendid. ? - ö. 1843MeslekGörüntüle
11MUHYİDDİN, Hatib-zâde Muhyiddin Mehmed Efendid. 17 Haziran 1460 - ö. 15 Mayıs 1534MeslekGörüntüle
12MUHLİS, Koca Halil Beyzâde Halil Muhlis Beyd. ? - ö. 1756-57Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SIDKÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İLMÎ, İlmî Çelebid. ? - ö. 1776Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎ\'/SA\'ÎD, Kâtib-zâde Mehmed Refî Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1769Madde AdıGörüntüle
16ŞİNASÎ, Mehmed Şinasî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ES’AD, Es’ad Mehmed Efendid. ? - ö. 1778-79Madde AdıGörüntüle