İSHAK, Mollacıkzâde İshak Efendi

(d. 25 Şubat 1709/15 Zilhicce 1120 - ö. 1 Aralık 1781/14 Zilhicce 1195)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

15 Zilhicce 1120/25 Şubat 1709’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı İshak’tır. Mollacıkzâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Mollacıkzâde İshak Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1143/1730-31’de müderris oldu. 1170/1756-57 yılında Yenişehir Fenar kadısı oldu. Recep 1173/Şubat-Mart 1760’ta Edirne payesini aldı. 1175/1761-62 yılında Mısır, Şevval 1176/Nisan-Mayıs 1763’te Mekke, Cemâziyelâhır 1183/Ekim 1769’da İstanbul kadısı oldu. Safer 1189/Nisan-Mayıs 1775’te Anadolu kazaskerliğine yükseldi. Cemâziyelâhır 1192/Haziran-Temmuz 1778’de Rumeli payesini aldı. Ramazan 1194/Ağustos-Eylül 1780’de Rumeli kazaskerliğine getirildi. Daha sonra azledildi. 14 Zilhicce 1195/1 Aralık 1781’de vefat etti. Beyazıt yakınında Kaptan İbrahim Paşa Câmii mezarlığına defnedildi.

Fatîn (Çifçi yty: 52), bir nazmını örnek olarak vermiş ve başka eserine rastlanmadığını belirtmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 805.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.05.2014]. 52.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 130.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 34.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “İshak Efendi (Mollacıkzâde)”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 410.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “İshak”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 213.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Encümengâh-ı fenâdan nice oldumsa nihân

Levh-i kabrimde de nâmım olur elbet pinhân

Umarım rahmet-i Settâr u Kerîm u Hayy’dan

Cürm ü isyânımı da setr ide keff-i mîzân

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.05.2014]. 52.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GAVSî, Ahmedd. ? - ö. 1697Doğum YeriGörüntüle
2NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Doğum YeriGörüntüle
3Es, Hikmet Feridund. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Doğum YeriGörüntüle
4VİDÂDÎ, Molla Velid. 1709 - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎF/Sadîk, Sadık Yahyâ Efendid. ? - ö. 1 Ocak 1781Ölüm YılıGörüntüle
6TÂHİR, Mahmûd Efendizâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 1781-82Ölüm YılıGörüntüle
7CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
8CEVHERÎ, İBN-İ YEMÎNd. ? - ö. 1582/1590?MeslekGörüntüle
9SEBÂTÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1618MeslekGörüntüle
10BEHCET, Fahreddinzâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777MeslekGörüntüle
11KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HULDÎ, Mustafa Efendid. 1667-68 - ö. 1725-26Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KUDSÎ, Müftîzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1786Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EDÎBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SABRÎ, Mehmed Şerîfd. ? - ö. 1645Madde AdıGörüntüle
16CELÂLÎ, Seyyid Ebûbekir Celâleddîn Efendid. ? - ö. 1817-18Madde AdıGörüntüle