İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendi

(d. 1825/1241 - ö. 1879/1296)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1241/1825 yılında doğdu. Asıl adı Mehmed İzzet Efendi'dir. Şiirlerinde İzzet mahlasını kullandı. Mevâlî-i izâmdan Mektûbî Abdülazîz Efendi'nin oğludur. Mektûbî-zâde sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü ve 1271/1854 senesinde müderris oldu. Bir müddet Bâb-ı Fetvâ-penâhîde istihdam edildi. İnşadaki kudreti beğenildiğinden Anadolu sadaretinde kâtip olarak görev yaptı. 1268/1851 senesinde Şam'da Beytü'l-mâl Kassamlığı görevinde bulundu. Suriye Müfettiş-i Hükkâmı olarak görev yaptı. 1271/1855 yılında Batum'da Ordu-yı Hümâyûn kadılığı görevine getirildi. Mekke payesini aldı. 1288/1871 senesinde Hukuk Dairesi üyesi, 1291/1874 yılında Evkaf Müfettişi oldu. Görevinden azledildikten bir süre sonra İstanbul payesi verildi. 1296/1879 yılında İstanbul'da vefat etti.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Besmeleyle kıldım ahvâl-i beyâna ibtidâ

Hamd-i bî-had Hâlık-ı kevn ü mekâna bî-riyâ

Ola rûh-ı Şâh-ı Kevneyn'e nice yüz bin salât

Cevher-i zâtıyla zînet buldı cümle mâ-sivâ

Âline ashâbına her demde olsun tarziye

Her biri oldı semâ-yı şer'a necm-i ihtidâ

Besmeleyle hamd idüp kıldım salât u tarziye

Eyledim Kur'ân ile isr-i Resûl'e iktidâ

İzzetâ dîbâce şeklinde bu bî-hemtâ gazel

Matla'-ı ser-levha-i eş'ârım olduysa sezâ

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 292.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YeriGörüntüle
2Fikret Adild. 7 Ocak 1901 - ö. 5 Haziran 1973Doğum YeriGörüntüle
3PÎRÎ, Şeyhzâde Hacı Pîrî Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1771Doğum YeriGörüntüle
4MUHAMMED KURBANOĞLUd. 1825 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ/MÜŞFİK, Hâfız İsmâil Müşfik Efendid. 1825? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Ölüm YılıGörüntüle
8ÂKİFd. 1821 - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
9HAYRÎ, Uryânî-zâde Mehmed Hayrullâh Efendid. ? - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂNÎ, Ahmed Şânî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600MeslekGörüntüle
12AYÂNÎ/IYÂNÎ, Muzaffer Ayânî Efendid. ? - ö. 1611MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂ'İZ, Mahmûd Paşad. 1824 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED, Bostân-zâde Mehmed Efendi bin Mustafâ Efendi bin Bostân Efendi bin Tireli Mehmed Efendid. 1535-36 - ö. 1 Nisan 1598Madde AdıGörüntüle
17İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
18MUHARREM Muharrem Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle