İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendi

(d. 1825/1241 - ö. 1879/1296)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1241/1825 yılında doğdu. Asıl adı Mehmed İzzet Efendi'dir. Şiirlerinde İzzet mahlasını kullandı. Mevâlî-i izâmdan Mektûbî Abdülazîz Efendi'nin oğludur. Mektûbî-zâde sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü ve 1271/1854 senesinde müderris oldu. Bir müddet Bâb-ı Fetvâ-penâhîde istihdam edildi. İnşadaki kudreti beğenildiğinden Anadolu sadaretinde kâtip olarak görev yaptı. 1268/1851 senesinde Şam'da Beytü'l-mâl Kassamlığı görevinde bulundu. Suriye Müfettiş-i Hükkâmı olarak görev yaptı. 1271/1855 yılında Batum'da Ordu-yı Hümâyûn kadılığı görevine getirildi. Mekke payesini aldı. 1288/1871 senesinde Hukuk Dairesi üyesi, 1291/1874 yılında Evkaf Müfettişi oldu. Görevinden azledildikten bir süre sonra İstanbul payesi verildi. 1296/1879 yılında İstanbul'da vefat etti.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Besmeleyle kıldım ahvâl-i beyâna ibtidâ

Hamd-i bî-had Hâlık-ı kevn ü mekâna bî-riyâ

Ola rûh-ı Şâh-ı Kevneyn'e nice yüz bin salât

Cevher-i zâtıyla zînet buldı cümle mâ-sivâ

Âline ashâbına her demde olsun tarziye

Her biri oldı semâ-yı şer'a necm-i ihtidâ

Besmeleyle hamd idüp kıldım salât u tarziye

Eyledim Kur'ân ile isr-i Resûl'e iktidâ

İzzetâ dîbâce şeklinde bu bî-hemtâ gazel

Matla'-ı ser-levha-i eş'ârım olduysa sezâ

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 292.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tuğtağ, Melihd. 27 Ekim 1987 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Cansel, Nezihd. 1921 - ö. 1997Doğum YeriGörüntüle
3Çavdaroğlu, Şerifd. 28 Teşrinisani 1289/11 Aralık 1873 - ö. 3 Eylül 1958Doğum YeriGörüntüle
4MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933-1940?Doğum YılıGörüntüle
5FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6VÂCİDd. 1825 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
8MEKNÛNÎ, Niğdelid. ? - ö. 1879 veya 1882Ölüm YılıGörüntüle
9BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Ölüm YılıGörüntüle
10NECÎB, Necîb Mehmed Efendid. ? - ö. 1706-07MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1669-70 (?) - ö. 10 Temmuz 1735MeslekGörüntüle
12ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40MeslekGörüntüle
13KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LÜZÛMÎ, Besnilid. 1802 - ö. 1867Madde AdıGörüntüle
17NÜMÂYÎ, Ahmed Nümâyî Efendid. ? - ö. 1651Madde AdıGörüntüle
18ARABZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle