İZZET, Osmân İzzet, Bursalı

(d. 1226/1811 - ö. 1281/1864)
divan şairi, hakkâk
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osmân İzzet’tir. Bursa’da 1226/1811 yılında doğdu. Mehmed Râşid Efendi’nin oğludur. İffet Efendi’den Farsça, Ali Rıza Efendi’den Arapça öğrendi. Hakkâklık sanatında ustaydı. 1251/1835 yılında Bursa’da müderris olarak görevlendirildi. 1281/1864’te İstanbul’da vefat etti. Topkapı dışında medfundur.

Fatîn, bir Dîvân olacak kadar şiiri olduğunu ifade etmektedir (1271: 291). Ayrıca İsim Risâlesi başlıklı 1271/1854-1300/1883 yılları arasında doğacak çocuklar için ebced hesabıyla yazılmış altmışa yakın isim ve mahlası içeren bir eseri bulunmaktadır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cümle müjgânıma dürr-i teri tanzîm edeyim

Nakd-i aşkım diyerek yârıma teslîm edeyim

Cevr ü eltâfı ile mümtezic-ahvâl oldum

Nahs u sa’d ile velî nüsha-ı takvîm edeyim 

Gücenip yâr bu mazmûn ile agyâra dedi 

Lutf u ihsânımı uşşâkıma ta’mîm edeyim

Eyledi şâh-ı hüsün hat ile hep cevre yasag

Resm-i ümmîd-i vefâyı dile terkîm edeyim

Silk-i gevher gibi tahmîs ile bâlâ-ter ede

İzzetâ nazmını nazm-âvere takdîm edeyim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 291.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Fehmî Ali Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YeriGörüntüle
2Nazım Dündar Sayıland. 1920 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VERDÎ, Şeyh Mehmed Kâsım Efendid. 1634-35 - ö. Mart-Nisan 1723Doğum YeriGörüntüle
4ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
5HİMMETÎ, Arifd. 1811 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
7ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Ölüm YılıGörüntüle
9ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
10NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
11NİGÂH, Kırımî Zekeriya Efendid. ? - ö. 1819-20MeslekGörüntüle
12CEFÂYÎd. ? - ö. II. Bâyezîd dönemi şairlerindenMeslekGörüntüle
13HASAN HÜSNÎ PAŞA, Sührâb-zâde Hocaoğlu, Mısırlıd. ? - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868Madde AdıGörüntüle
17DELÎLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle