İZZET, Osmân İzzet, Bursalı

(d. 1811/1226 - ö. 1864/1281)
divan şairi, hakkâk
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Osmân İzzet’tir. Bursa’da 1226/1811 yılında doğdu. Mehmed Râşid Efendi’nin oğludur. İffet Efendi’den Farsça, Ali Rıza Efendi’den Arapça öğrendi. Hakkâklık sanatında ustaydı. 1251/1835 yılında Bursa’da müderris olarak görevlendirildi. 1281/1864’te İstanbul’da vefat etti. Topkapı dışında medfundur.

Fatîn, bir Dîvân olacak kadar şiiri olduğunu ifade etmektedir (1271: 291). Ayrıca İsim Risâlesi başlıklı 1271/1854-1300/1883 yılları arasında doğacak çocuklar için ebced hesabıyla yazılmış altmışa yakın isim ve mahlası içeren bir eseri bulunmaktadır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cümle müjgânıma dürr-i teri tanzîm edeyim

Nakd-i aşkım diyerek yârıma teslîm edeyim

Cevr ü eltâfı ile mümtezic-ahvâl oldum

Nahs u sa’d ile velî nüsha-ı takvîm edeyim 

Gücenip yâr bu mazmûn ile agyâra dedi 

Lutf u ihsânımı uşşâkıma ta’mîm edeyim

Eyledi şâh-ı hüsün hat ile hep cevre yasag

Resm-i ümmîd-i vefâyı dile terkîm edeyim

Silk-i gevher gibi tahmîs ile bâlâ-ter ede

İzzetâ nazmını nazm-âvere takdîm edeyim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 291.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED, Molla Ahmed-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. Eylül 1704Doğum YeriGörüntüle
3NİHÂLÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. 1542Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYİNd. 1811 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5PERİd. 1811 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
7ABDURRAHMÂN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
8HÂFIZ HIZIR İLYÂS, Enderunlud. 1801 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
9ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Ölüm YılıGörüntüle
10MUHYİDDİN, Hatib-zâde Muhyiddin Mehmed Efendid. 17 Haziran 1460 - ö. 15 Mayıs 1534MeslekGörüntüle
11VÂHİB, Ali Vâhib Efendid. ? - ö. 1728-29\'da sağMeslekGörüntüle
12AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlıd. 1819 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂLİHA SUÂD HANIMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SENÂYÎd. ? - ö. 1543-1544Madde AdıGörüntüle
17RESMÎ, Seyyid Mustafa Resmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAYÂLÎ, Abdulkerîm-zâded. ? - ö. 1523/24Madde AdıGörüntüle