İZZETÎ, Mehmed İzzetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1014/1605)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed olan şair İzzetî mahlasıyla şiirler yazdı. Öğrenimini tamamlayıp Gürz Seydîzâde’den mülâzım ve kadı oldu. Kadılık görevinden azledilince 1014/1605 yılında Pravadi’de vefat etti. Muamma’da usta olup bu konuda bir risale yazdı. Santranç oyununda da üstattı (Sungurhan 2009: 56, İpekten 1988: 235).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 91.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dâmen-i ihsânunı muhkem tutupdur cân senün

Ey boyı serv ü çenârum el benüm dâmân senün

Kâse-bâzâ mihrün ile çarh-ı ser-gerdân senün

Döne döne raks idersen dâ’imâ devrân senün

Başumı kat’ eylesen terk-i ta’alluk eylemem

Hâsılı ey zülf-i dil-ber el benüm dâmân senün

Bana seyr-i gülşeni vasf eyleme ey bâgbân

‘Ârız-ı dil-ber benüm olsun gül-i handân senün

Ger beni âzâd kıl ger katlüme emr it şehâ

Her ne hükmün olsa râmum kul senün fermân senün

Küştigîr-i ‘arsa-i nazmum zebûnumdur cihân

Dirler erbâb-ı belâgat ‘İzzetî meydân senün 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]. 56-57). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Umran Nazif Yiğiterd. 21 Mart 1915 - ö. 28 Aralık 1964Doğum YeriGörüntüle
2BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Doğum YeriGörüntüle
3PERTEV, Muvakkıt-zâde Muhammedd. 1746 - ö. 1807-8Doğum YeriGörüntüle
4Umran Nazif Yiğiterd. 21 Mart 1915 - ö. 28 Aralık 1964Doğum YılıGörüntüle
5BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Doğum YılıGörüntüle
6PERTEV, Muvakkıt-zâde Muhammedd. 1746 - ö. 1807-8Doğum YılıGörüntüle
7Umran Nazif Yiğiterd. 21 Mart 1915 - ö. 28 Aralık 1964Ölüm YılıGörüntüle
8BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Ölüm YılıGörüntüle
9PERTEV, Muvakkıt-zâde Muhammedd. 1746 - ö. 1807-8Ölüm YılıGörüntüle
10Umran Nazif Yiğiterd. 21 Mart 1915 - ö. 28 Aralık 1964MeslekGörüntüle
11BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83MeslekGörüntüle
12PERTEV, Muvakkıt-zâde Muhammedd. 1746 - ö. 1807-8MeslekGörüntüle
13Umran Nazif Yiğiterd. 21 Mart 1915 - ö. 28 Aralık 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PERTEV, Muvakkıt-zâde Muhammedd. 1746 - ö. 1807-8Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Umran Nazif Yiğiterd. 21 Mart 1915 - ö. 28 Aralık 1964Madde AdıGörüntüle
17BEZMÎ, Yasakçı-zâde İbrahim Bezmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1682-83Madde AdıGörüntüle
18PERTEV, Muvakkıt-zâde Muhammedd. 1746 - ö. 1807-8Madde AdıGörüntüle