KÂBİLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’un Güranî mahallesindendir. Medrese eğitimini sürdürürken ilim yolundan vazgeçerek tasavvufa yöneldi. Dünya nimetlerinden elini eteğini çeken Kâbilî Çelebi, Mekke, Medine, Mısır, Şam ve Bağdad’ı dolaştı. Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde de gezen şair, kulağı sağırlaştıktan kısa bir müddet sonra öldü. Ölüm tarihi bilinmemekle birlikte Âşık Çelebi’nin, tezkiresini yazdığında hayatta, Kınalı-zâde’nin tezkiresini yazdığı tarihte ise ölmüş olduğundan 974/1566/67 ile 994 1586 arasında öldüğü anlaşılmaktadır. Fâizî, Yavuz devrinde öldüğünü bildirmektedir Tezkirelerde şairliği üzerine yorum bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde üç, Pervâne Bey Mecmuası’nda dokuz adet şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane, Yz. A. 679, vr. 88b.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2004). “Kâbilî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 275.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

 Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 26a, 151a, 350b…

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 09.09.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

 Gitme ey cânum giderseñ âh u zâr itsem gerek

 Sanma kim dünyâda ben sensüz karâr itsem gerek

 Dûstum Hak kimseyi ışka giriftâr itmesün

 Işk elinden gör beni terk-i diyâr itsem gerek

 Ey perî-rû bir nazar bârî yüzüñ göster baña

 Levh-i dilde sûretüñ nakş-ı nigâr itsem gerek

 Gün yüzüñ göstermez ammâ zülfüñ ey meh çün sehâb

 Bâd-ı âhumla ben anı târmâr itsem gerek

 Lâle götürdi ayagı işidüp vasf-ı lebüñ

 Gonçenüñ hem başına gülzârı tar itsem gerek

 Agzuñ açma lebleri vasfı içün ey gonçe hîç

 Yohsa ben soñra seni bir şermsâr itsem gerek

 Eşk ü âh ile o mâhuñ fürkatinde Kâbilî

 Yir yüzin âb u hevâyı pür-şirâr itsem gerek

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]1373)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Yılmaz Uçard. 20 Ekim 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Yılmaz Uçard. 20 Ekim 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Yılmaz Uçard. 20 Ekim 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Yılmaz Uçard. 20 Ekim 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Yılmaz Uçard. 20 Ekim 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Nuray Uygurd. 02 Mart 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle