KÂBİLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’un Güranî mahallesindendir. Medrese eğitimini sürdürürken ilim yolundan vazgeçerek tasavvufa yöneldi. Dünya nimetlerinden elini eteğini çeken Kâbilî Çelebi, Mekke, Medine, Mısır, Şam ve Bağdad’ı dolaştı. Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde de gezen şair, kulağı sağırlaştıktan kısa bir müddet sonra öldü. Ölüm tarihi bilinmemekle birlikte Âşık Çelebi’nin, tezkiresini yazdığında hayatta, Kınalı-zâde’nin tezkiresini yazdığı tarihte ise ölmüş olduğundan 974/1566/67 ile 994 1586 arasında öldüğü anlaşılmaktadır. Fâizî, Yavuz devrinde öldüğünü bildirmektedir Tezkirelerde şairliği üzerine yorum bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde üç, Pervâne Bey Mecmuası’nda dokuz adet şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane, Yz. A. 679, vr. 88b.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2004). “Kâbilî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 275.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

 Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 26a, 151a, 350b…

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 09.09.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

 Gitme ey cânum giderseñ âh u zâr itsem gerek

 Sanma kim dünyâda ben sensüz karâr itsem gerek

 Dûstum Hak kimseyi ışka giriftâr itmesün

 Işk elinden gör beni terk-i diyâr itsem gerek

 Ey perî-rû bir nazar bârî yüzüñ göster baña

 Levh-i dilde sûretüñ nakş-ı nigâr itsem gerek

 Gün yüzüñ göstermez ammâ zülfüñ ey meh çün sehâb

 Bâd-ı âhumla ben anı târmâr itsem gerek

 Lâle götürdi ayagı işidüp vasf-ı lebüñ

 Gonçenüñ hem başına gülzârı tar itsem gerek

 Agzuñ açma lebleri vasfı içün ey gonçe hîç

 Yohsa ben soñra seni bir şermsâr itsem gerek

 Eşk ü âh ile o mâhuñ fürkatinde Kâbilî

 Yir yüzin âb u hevâyı pür-şirâr itsem gerek

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]1373)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
2REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Doğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Şeyh Seyyid Hasan Nurî Efendid. Ocak/Şubat 1620 - ö. 15 Kasım 1688Doğum YeriGörüntüle
4RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
5REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Şeyh Seyyid Hasan Nurî Efendid. Ocak/Şubat 1620 - ö. 15 Kasım 1688Doğum YılıGörüntüle
7RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9NÛRÎ, Şeyh Seyyid Hasan Nurî Efendid. Ocak/Şubat 1620 - ö. 15 Kasım 1688Ölüm YılıGörüntüle
10RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÛRÎ, Şeyh Seyyid Hasan Nurî Efendid. Ocak/Şubat 1620 - ö. 15 Kasım 1688Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebid. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
14REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Madde AdıGörüntüle
15NÛRÎ, Şeyh Seyyid Hasan Nurî Efendid. Ocak/Şubat 1620 - ö. 15 Kasım 1688Madde AdıGörüntüle