KADÎMÎ, Hafid-i Hamdî Çelebi

(d. ?/? - ö. 995/1586-87)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen Kadîmî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Hamdî’dir. Akşemseddin-zâde Hamdullah Hamdî’nin oğludur. Divan-ı Hümâyûn kâtipliği yapan Kadimî Çelebi, Riyâzî'ye göre 985/1577-78; Kafzâde Fâizî'ye göreyse 995/1586-87 yılında vefat etti.

Kadimî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 3. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Açıkgöz, Namık (2017). Riyâzü'ş-Şu'arâ. Ankara: KTB. Yay.  e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/54137,540229-riyazu39s-suarapdfpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi 05.03.2018].

Ayaz, Ayşe (2014). Metinlerarası ilişkiler bağlamında Kadîmî'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi (İnceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniv. 

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 152a.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=89557 (ET: 24.10.2014).

https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=121072 (ET: 24.10.2014).

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.10.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

xxx

Hâneme geldi ser-i kûyına azm itmiş iken

Buldum ol mâhveşi gökde ararken yerde

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 152a.)