KÂFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kâfî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 1186 numarada bulunan ve en geç 18. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 18. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Kâfî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. 

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi. Hamidiye 1186. vr. 40a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Kâfî

Bu letâfetle gören sende o vech-i haseni

Baglanur silsile-i zülfüñe olur Hasenî

 

Bûy-ı gîsûñı sabâ iledeli Mâçîne           

Satılur rişte ile nâfe-i misk-i Hoteni

 

Nedür ol nâz ile reftâr u o şîrîn-güftâr

Hâsılı bende idüpdür beni hulk-ı haseni

 

Sînesin şerhalayup pîreheni ol mâhuñ

Başdan geçdi ki tâ koca o sîmîn-bedeni

 

Kâfiyâ nakd-i sirişküm yolına harc itdüm

Terk idersem n’ola şimden girü cân ile teni

            (Süleymaniye Kütüphanesi. Hamidiye 1186. vr. 40a)