KÂMİL, Hacı Ahmed

(d. ?/? - ö. 11 Mayıs 1657-1658/8 Şaban 1068)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Aslı adı Ahmed’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Manisalıdır. Kâmil ile ilgili biyografi kaynaklarının verdiği bu temel bilgiler dışında “adem” redifli şiire yazdığı şerhte de bazı bilgiler vardır. Beşiktaş Mevlevihanesi seyhi Nazif Dede’nin müridi olduğu anlaşılmaktadır. Kâmil, pek çok memlekete seyahat etti ve buralarda karsılaştığı âlim ve sûfilerin sohbetlerine katıldı. 8 Şaban 1068 / 11 Mayıs 1658’de vefat etti. Mezarı Mevlevihane karşısında Pınarbaşı mezaristanındadır. Şair, şiirde Kâmil mahlasını kullandı. (Dağlar, 2008: 335-371)

Eserleri:
1. Kaside-yi Adem li-Kamil-i Mevlevi: “adem” redifli şiirine şairin kendisinin yazdığı şerhtir. (Dağlar, 2008: 335-371)

2. Da’ire-yi Vahdet Şerhi: Bu eserin adı “adem” redifli şiire yazdığı şerhte geçmektedir. (Dağlar, 2008: 346)

Kâmil-i Mevlevi’nin tasavvufi konulardaki fikirlerine bakılacak olursa, bir kısım sufi ve âlimin haşrin ruhani olduğunu savunmalarına karşılık Kamil-i Mevlevi haşrin cismani olduğu üzerinde durur. Varlıkla ilgili olarak da O vahdet-i vücûd ilkesinden hareketle Allah’tan başka bir şeyin var olduğunu kabul etmez. Ademi, adem-i mutlak ve adem-i izafi diye iki şekilde ele alan Kâmil-i Mevlevi adem-i mutlakla “fenâ fi’t-tevhid” (birlikte yok olma) ve “âmâ” (körlük, görmezlik), adem-i izâfî ile de “a’yân-ı sâbite”yi kastetmektedir; O'nun şiirinde ve şerhinde adem “kârgâh-ı Îlâhi”dir. (Dağlar, 2008: 350)

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhane-yi Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 211-212.

Dağlar, Abdülkadir (2008). “Kâmilî-i Mevlevî’nin Kendi Şiirine Tuttuğu Ayna: Adem Kasidesi ve Şerhi” Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/4 Summer. 335-371.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 461.

Gölpınarlı, Abdulbaki (1967). Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu. C. 1. Ankara. TTK: 257.

İsmail Belîğ (1998). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 348.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. Ankara : Bizim Büro Yay.. C. 2 / 390-391.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 843-844.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay.. 688.
 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 03.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

Dil-güşâ olsa n’ola lutf-ı hevâ-yı nevrûz

Bezl ider câm-ı Cem’i zevk u safâ-yı nev-rûz

Bâis-i nâtıka-pîrâye-i murgân-ı çemen

Bâreke’llâh zihî ‘ukde-güşâ-yı nev-rûz

Gâlibâ zâde-i gülzâr-ı behişt-ârâdır

Dehri teşrîf iden hüsn ü behâ-yı nev-rûz

Demidür bülbül- i şeydâ ne kadar mest olsa

Her gülün sâgarı destinde berâ-yı nev-rûz

Hâne-i dilleri bezm-i feraha tahsîsen

Eyledi tahliye ferrâş-ı sabâ-yı nev-rûz

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay.. 688.
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2MÎRÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1715-16Doğum YeriGörüntüle
3Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5MÎRÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1715-16Doğum YılıGörüntüle
6Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
8MÎRÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1715-16Ölüm YılıGörüntüle
9Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901MeslekGörüntüle
11MÎRÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1715-16MeslekGörüntüle
12Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
13TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÎRÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1715-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
17MÎRÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1715-16Madde AdıGörüntüle
18Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle