KÂMİL, İshakzâde Mehmed Kâmil Çelebi

(d. ?/? - ö. 1735-36/1148)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Karabağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Emir Buharî müntesibi Karabağlı İshak Efendi’nin torunu olduğundan İshakzâde Mehmed Kâmil Çelebi olarak tanındı. Babası Şam kadılarından Ârifî mahlasıyla şiirler yazan İshakzâde Mehmed Efendi’dir. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. Kadılık yaptı. Eğriboz kadısı iken Vali İpşir Paşa ile yediği yemekten zehirlenerek 1148/1735-36 yılında vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 255)’e göre şiir ve inşada, hat ve imlada yetenekli olup devrinin usta satranç oyuncularındandı. Sâlim (İnce 2005: 592)’e göre zamanına göre bilgili bir kimse olup Farsça ve Türkçe şiir söylemeye muktedir idi. Râmiz (Erdem 1994: 255)’de bir gazeli; Sâlim (İnce 2005: 592-593)’de ise bir gazeli, bir rubaisi, bir matlaı ve Farsça bir müfredi yer almaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 861.

Cunbur, Müjgân (2004). “Kâmil”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 310.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 254-255.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 591-593.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 242.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 840.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “Kâmil Mehmed Çelebi (İshakzâde)”. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 133.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aceb bu fülk-i belâ-keş kenâra düşmez mi

Yem-i emelde kalır bir diyâra düşmez mi

Nişân-ı sümm-i semendin eden temâşâ hîç

Gubâr-ı dergeh-i devlet-medâra düşmez mi

Nedir bu cûşişin ey eşk-i çeşm-i hûn-âlûd

O mihr-i hüsne koya bir nezâre düşmez mi

Gören o hattı ruh-ı âlin ey perî-sîmâ

Hevâ-yı seyr-i gül ü sebzezâra düşmez mi

Görürse Kâmil eger nâle-i seher-hîzim

Hezâr şerm ile sad i‘tizâre düşmez mi

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 592.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YeriGörüntüle
2ELİ HESEN OĞLU ELİYEVd. 1914 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1572Doğum YeriGörüntüle
4Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YılıGörüntüle
5ELİ HESEN OĞLU ELİYEVd. 1914 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1572Doğum YılıGörüntüle
7Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Ölüm YılıGörüntüle
8ELİ HESEN OĞLU ELİYEVd. 1914 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1572Ölüm YılıGörüntüle
10Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982MeslekGörüntüle
11ELİ HESEN OĞLU ELİYEVd. 1914 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MEHMED, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1572MeslekGörüntüle
13Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ELİ HESEN OĞLU ELİYEVd. 1914 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1572Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Samet Ağaoğlud. 1909 - ö. 6 Ağustos 1982Madde AdıGörüntüle
17ELİ HESEN OĞLU ELİYEVd. 1914 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEHMED, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1572Madde AdıGörüntüle