KARÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Karârî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Dânişmend silkinden Karârî-i Rûmî fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 64a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan şairlerden ölenler ve daha önce yaşamış şairler hakkında verdiği “merhum, mağfur, selefden, sabıkda” gibi birtakım ifadeleri Karârî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda, danişment olan şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 64a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.11.2013

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Vaslun müyesser olmaz ‘uşşâk-ı nâ-murâda

Âhir ölür nigârâ ol haste bu hevâda

Ayak ayak varayın ben dahi kûy-ı yâra

Dirler sevâbı çokdur hac idenün yayada

Hum-hâne köşesine vardukça küp düşersin

Bilmem ne gördün ey dil câm-ı cihân-nümâda

İncinmesin bana hiç ol dil-rübâya söylen

Göz gördi sevdi gönlüm nem var benüm arada

Çeksem n’ola Karârî yârün kemân-ı cevrin

‘Âdet dürür çekerler atmagiçün kepâde

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 64a.