KASIMÎ, Derviş Kasımî

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Kasımî'nin varlığı, Sadeddin Nüzhet'in Bektaşi Edebiyatı Antolojisi, On yedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde geçen "Derviş Kasımî, Kasımî" mahlaslı bir şiirden tespit edilebilmektedir. Kasımî, 17. yüzyılda yaşamış bir Bektaşi saz şairidir. Bektaşilerin düzenlediği bazı dergilerde nefeslerine rastlanmaktadır (1955: 46). Turgut Koca Noktavilik, Hurufilik ve Melamet neşesinde usta bir şair olduğunu belirtmektedir (1990: 260-261). Kasımî'nin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalar ile şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler gün ışığına çıkabilir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1955). Bektaşi Edebiyatı Antolojisi, On yedinci Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşî Nefesleri ve Şairleri.İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kütüphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 16.12.2014

Eserlerinden Örnekler

-Seyyid Ali Sultan Hakkında Medhiye –

Ma’den nûr-i nübüvvet mazhar-ı nûr-i celî

Şem’-i meşrik âlem-ül- gayb oldu sırr-ı müncelî

İbn-i Sultân-ı Necef serçeşme-i cümle velî

Kutb-i sâlâr-ı velâyet evliyanın efdali

Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali

Server-i kavm-i mevâlî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Cedd-i pâki pîr-i erkân-ı Horâsân-‘ın gülü

Bâğ-ı medhinde anın filcümle uşşak bülbülü

Kalbimizde oldu âşüfte mahabbet sünbülü

Zülfikar destinde, altında Ali’nin Düldülü

Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali

Server-i kavm-i mevâli sırr-ı Şah Kızıl Deli

Rehnümâ-yi rây-ı Hayder pîşüvâ-yi evliyâ

Şehsüvâr-ı taht-ı irşad mefhar-i Âli abâ

Âmil-i elfakru fahrî târik-i tâc ü kabâ

Vâris-i sırr-ı düvazde Ehl-i Bayt-i Mustafa

Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali

Server-i kavm-i mevâlî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Kâşif-i ilm-i ledünnî şâh-ı mülk-i şeş cihât

Bist ü heftâd ü düden gösterir nakş-ı sıfât

Si vü dü içinde nutk-i pâki durur ayn-ı zât

Ârifâna Men aref ile verir âb-ı hayât

Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali

Server-i kavm-i mevâlî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Nûr-i Çeşm-i Murteza ser defter-i Âl-i Nebî

Can be can bahş-ı lebi Hulk-ı Rızâ’dır meşrebi

Şah Hüseyn-i Kerbal3a’dır atası ceddi Nebî

Meslek-i Zeynel’abâ B3akır’la Cafer mezhebi

Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali

Server-i kavm-i mvâlî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Kuvve-i kudsîde Kâzım’la Rızâ’dır bî kusur

Şah Takî ile Nakî’nin âb-ı rûyidir o nûr

Askerî’dir hânedâna nâzır-ı ehl-i ubûr

Nakd-i sırr-ı Mehdi-i sâhib zaman kıldı zuhur

Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali

Server-i kavm-i mevâlî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Tûtyâ-yi dîde-i dildir bize hâk-i deri

Âciziz avnen lenâmız hem acâyib mazharı

Hâkipây-i hâdimi dergâhının tâc-ı seri

Kemterin meddahıdır Derviş Kasîmî kemteri

Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyydi Ali

Server-i kavm-i mevâlî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Koca, Turgut (1990). Bektaşî Nefesleri ve Şairleri.İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kütüphanesi ve Matbaası. 260-261.