KÂTİBÎ, Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kâtip, hattat, hoca
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sinop'ta doğdu. Asıl ismi Mustafa'dır. Eğitimi sırasında hastalanıp kekeme kalınca tahsilini yarıda bıraktı ve tasavvufa yöneldi. Başta Salih Paşa’nın oğlu Mustafa Bey olmak üzere ileri gelen devlet adamlarına hocalık ve kâtiplik yaptı. Hattatlıkta mahir olup özellikle talik ve nesih yazıda çok başarılıdır. Âşık Çelebi ile dostlukları vardır. İskender Çelebi’den sonra defterdar olan Nakkaş Ali Bey’e sanatlı bir kaside yazmış, fakat ona ulaştıramayınca kaside Cezayir defterdarı olan İskender Bey’e nasip olmuştur. Kalem redifli olan bu kasidede kalemin vasıfları anlatılmaktadır. Bu kaside Âlî’ye göre yedi, Âşık Çelebi’ye göre on iki renk ile yazılmıştır ve değişik renklerle yazılan beyitlerin harfleri toplandığında çeşitli isimler için yazılan tarihler ortaya çıkar (İsen, 1994: 264) (Kılıç, 2010: 700).

Kaynakça

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 07.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Ey emîr-i vilâyet-i ihsân

V’ey şeh-i tâcdâr-ı mülk-i vakar

Dest-gîr ol ki pây-mâl oldum

Kıldı döne döne felek beni zâr

Devletünde revâ mıdur ki fakr

Beni cânumdan eyleye bî-zâr

Yakdı yandurdı âteş-i fâka

Ve kınâ rabbenâ azâbe’n-nâr

Nazar-ı kîmyân irişür ise

İşümi altun eyleye her bâr

Hilm ü cûd u sehâ vü lutfından

Şâd olur rûh-ı Haydar-ı kerrâr

Ömr ü devlet hemîşe dâim ola

Bi-nebiyyin ve âlihi’l-ebrâr (Kılıç, 2010: 702)

xx

Ne âşık kim gam-ı ışkunla zevk ü şevk ü hâl eyler

Ne havf eyler firâkından ne ümmîd-i visâl eyler (Kılıç, 2010: 703)

xx

Cihânda bundan artuk var mı hüsrân

Ki her gün eksile ömr arta isyân (Kılıç, 2010: 704)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çelik, Nevzatd. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Çelik, Nevzatd. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Çelik, Nevzatd. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Çelik, Nevzatd. 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Çelik, Nevzatd. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Çelik, Nevzatd. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle