KELÎM, Seyyid Kelîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1151/1152/1738-39/1740)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul Eyüp’te doğdu. Asıl adı Musa’dır. Matbah emini Ahmed Efendi’nin oğludur. Eyüplü Seyyid Kelîm Efendi namıyla meşhur olmuştur. Sâlim’e göre Ebe-zâde Abdullah Efendi’den, Safâyî’ye göreyse Hâmid-zâde Efendi’den mülazım oldu. Şeyhülislam Çatalcalı Abdullah Efendi’den imtihan vererek hâric medresesine müderris oldu. Sırasıyla Anbar Gazi, Abdurrahman Paşa, Tevkî’î Cafer Çelebi, Mülakkab Ahmed Paşa ve en son Süleymaniyye Abdüsselam medreselerinde müderrislik yaptı. M. Nâil Tuman’a göre 1152/1740, diğer kaynaklara göreyse 1151/1738-39 yılında vefat etti. Sedefçiler çarşısında Ali Paşa Camii haziresinde medfundur. Vefatına Emîn Efendi; “Kelîm-i Tûr-ı cennet eyle yâ Rabb Mûsâyı”, Âsım Efendi ise “Nûr ola hem-vâre Mûsâ-yı Kelîmüñ meşhedi” mısralarıyla tarih düşürmüşlerdir.

Gönül ehli hoş sohbet biri olan Kelîm Farsçayla da şiirler yazmıştır. Veziriazam İbrahim Paşa’ya Avusturyalılarla yapılan sulh esnasında verdiği “Bahariyye kasidesi” ile dikkatleri üzerine çekmiştir (İnce 2005: 596-97; Çapan 2005: 524-25; Erdem 1994: 258; Abdulkadiroğlu 1999: 364; Tuman 2001: 859).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C.3. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 25.10.2013
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

La’lin tebessüm eyledi keyf-i şarâb ile

Gûyâ açıldı gonca-i ter âftâb ile

Bak çeşm-i hûn-feşânıma gör sûziş-i dili

Hoşdur safâ-yı sâgar-ı sahbâ gül-âb ile

Eyler dırâz seyr-i çemen nahl-i ‘ömrünü

Bir serv-kâmet ola yanınca dolâb ile

Kıl seng-i sürmeden ana seng-i fesân müdâm

Tîg-i siyâh-tâb-ı müjen dil-ber âb ile

Câm-ı şarâb üzre habâb olmuş âşikâr

Tarf-ı lebinde sanma o dildârun âbile

Râz-ı mahabbetin budur âdâbı kim Kelîm

Bir ‘âşık-ı cefâ-keş ü bir dil-rübâ ile  

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 597.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ömer Madrad. 15 Temmuz 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Uğur Mıstaçoğlud. 02 Haziran 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Madrad. 15 Temmuz 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Uğur Mıstaçoğlud. 02 Haziran 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ömer Madrad. 15 Temmuz 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Uğur Mıstaçoğlud. 02 Haziran 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ömer Madrad. 15 Temmuz 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Uğur Mıstaçoğlud. 02 Haziran 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ömer Madrad. 15 Temmuz 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Uğur Mıstaçoğlud. 02 Haziran 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ömer Madrad. 15 Temmuz 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Uğur Mıstaçoğlud. 02 Haziran 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂRİF, Ârif Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle