KELÎM, Seyyid Kelîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1151/1152/1738-39/1740)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul Eyüp’te doğdu. Asıl adı Musa’dır. Matbah emini Ahmed Efendi’nin oğludur. Eyüplü Seyyid Kelîm Efendi namıyla meşhur olmuştur. Sâlim’e göre Ebe-zâde Abdullah Efendi’den, Safâyî’ye göreyse Hâmid-zâde Efendi’den mülazım oldu. Şeyhülislam Çatalcalı Abdullah Efendi’den imtihan vererek hâric medresesine müderris oldu. Sırasıyla Anbar Gazi, Abdurrahman Paşa, Tevkî’î Cafer Çelebi, Mülakkab Ahmed Paşa ve en son Süleymaniyye Abdüsselam medreselerinde müderrislik yaptı. M. Nâil Tuman’a göre 1152/1740, diğer kaynaklara göreyse 1151/1738-39 yılında vefat etti. Sedefçiler çarşısında Ali Paşa Camii haziresinde medfundur. Vefatına Emîn Efendi; “Kelîm-i Tûr-ı cennet eyle yâ Rabb Mûsâyı”, Âsım Efendi ise “Nûr ola hem-vâre Mûsâ-yı Kelîmüñ meşhedi” mısralarıyla tarih düşürmüşlerdir.

Gönül ehli hoş sohbet biri olan Kelîm Farsçayla da şiirler yazmıştır. Veziriazam İbrahim Paşa’ya Avusturyalılarla yapılan sulh esnasında verdiği “Bahariyye kasidesi” ile dikkatleri üzerine çekmiştir (İnce 2005: 596-97; Çapan 2005: 524-25; Erdem 1994: 258; Abdulkadiroğlu 1999: 364; Tuman 2001: 859).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C.3. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 25.10.2013
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

La’lin tebessüm eyledi keyf-i şarâb ile

Gûyâ açıldı gonca-i ter âftâb ile

Bak çeşm-i hûn-feşânıma gör sûziş-i dili

Hoşdur safâ-yı sâgar-ı sahbâ gül-âb ile

Eyler dırâz seyr-i çemen nahl-i ‘ömrünü

Bir serv-kâmet ola yanınca dolâb ile

Kıl seng-i sürmeden ana seng-i fesân müdâm

Tîg-i siyâh-tâb-ı müjen dil-ber âb ile

Câm-ı şarâb üzre habâb olmuş âşikâr

Tarf-ı lebinde sanma o dildârun âbile

Râz-ı mahabbetin budur âdâbı kim Kelîm

Bir ‘âşık-ı cefâ-keş ü bir dil-rübâ ile  

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 597.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Doğum YeriGörüntüle
2Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Doğum YeriGörüntüle
3Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
5Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Doğum YılıGörüntüle
6Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
8Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Ölüm YılıGörüntüle
9Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886MeslekGörüntüle
11Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021MeslekGörüntüle
12Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
17Tülay Bilginerd. 07 Ocak 1947 - ö. 21 Nisan 2021Madde AdıGörüntüle
18Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle