KEMAL HALVETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Kemal Halvetî, 15. yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski Osmanlı şairlerindendir. Hacı Bayram Veli ile görüştüğü bilinen şair Âli’nin Künhü’l-ahbâr’da yazdığına göre Çelebi Mehmed devri (1413-1421) şairlerindendir. Halveti tarikatına mensuptur (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1982: 271). Şairin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Lâtifî Tezkiresi’nde de Kemal Halvetî'nin Şeyh Hacı Bayram'ı görmüş ve müşahade için gayretler harcamış biri olduğu belirtilmektedir. Dervişçe gazelleri ve tasavvufla ilgili şiirleri vardır ve tezkirede bir beytine yer verilmiştir (İsen: 1990: 269). Cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalar ile şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler gün ışığına çıkabilir. 

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1990). Latifi Tezkiresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 

"Kemal Halvetî" (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.5. İstanbul: Dergâh Yay. s. 271.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 16.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Matlâ beyti:

Dost olmaz nefse düşman olmayan Mevlâ ile

Izz-i dünyâ cem olur mu devlet-i ukbâ ile 

İsen, Mustafa (hzl.) (1990). Latifi Tezkiresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 269.