KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendi

(d. ?/? - ö. 1634-35/1044)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdulkerim’dir. Şeyh Yakup Efendi’nin torunu, Koca Mustafa Paşa Zaviyesi şeyhi Yusuf Sinan Efendi’nin de oğludur. Babası Yusuf Sinan Efendi, Koca Mustafa Paşa Zaviyesi’nde altı yıl şeyhlik yaptıktan sonra şeyhülharem sıfatıyla Medine’ye taşındığı için Abdulkerim Efendi de “Şeyhülharem-zâde” sanıyla meşhur oldu. Abdulkerim Efendi, babasının şeyhlikten ayrılması üzerine Koca Mustafa Paşa Zaviyesi’nin şeyhi oldu. Şeyhülislam Bostan-zâde Mehmed Efendi’den mülazım olan Abdulkerim Efendi, kadı olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. Babadağı’nda kadı iken bir nazırın kızıyla evlenip oraya yerleşti. Daha sonra İstanbul’a döndü. 1044/1634-35 yılında Koca Mustafa Paşa Zaviyesi’nde şeyh iken vefat etti. Aynı zaviyenin bahçesine gömüldü.

Şiirlerinde Kerîmî mahlasını kullanan Abdulkerim Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

İyi bir âlim ve şair olarak bilinen Abdulkerim Efendi, aynı zamanda iyi bir hattattı. Hüsnühattın sülüs ve nesih çeşitlerini Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendi’den meşk etti. Ayrıca talik hatta da ustaydı.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 158a.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Şakâyık-ı Nev’i-zâde”. İstanbul: Çağrı Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Hk 1275. vr. 92a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 25.07.2014

Eserlerinden Örnekler

***

Gayra dil virmeyüp eylerse nola sana nazar

Sendedür gönli gözi ‘âşıkun ey nûr-ı basar

***

Ögme şarâbı zemm idüp afyonu sâkiyâ

Açdurma ehl-i keyfe kutunun kapagını

xxx

Olsan ırag cevr ile sen kuhl içün kapar

İzün tozını dîde-i ter nice mîlden

(Kaf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 158a.)

***

‘Âşık-ı haste-dilin ‘âr degüldür kârı

‘Âşık oldur öle nâmûsdan anın ‘ârı

***

Ol âhûyu eger mestâne sayd edip düşürdükse

Bu âlem sayd-gâhında onun gibi ‘âşık olmaz

(Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay. 253.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Doğum YeriGörüntüle
3Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Doğum YılıGörüntüle
6Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Ölüm YılıGörüntüle
9Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27MeslekGörüntüle
12Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Madde AdıGörüntüle
18Hakan Bıçakçıd. 27 Şubat 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle