KIYÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kıyâmî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılda yazılmış olan Pervane Bey’in Mecmu’atü’n-Nezâ’ir’inde Kıyâmî’nin Âhî’nin bir gazeline naziresi bulunmaktadır (Demirkazık 2002: 78-79). Yine aynı yüzyılda kaleme alınan Edirneli Nazmî’nin Mecma’un-Nezâ’ir’inde de Ulvî’nin bir gazelini tanzir ettiği gazeli bulunmaktadır (Köksal 2012: 1874). Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve şiirleri tanzir edilen şairlerin yaşadığı dönem göz önünde bulundurarak Kıyâmî’yi 16. yüzyıl şairlerinden kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Demirkazık, İbrahim (2006). Pervâne Beg Nazire Mecmuası 64b-100b Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî-Mecma'u'n-Nezâ’ir, (İnceleme-Tenkitli Metin). Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-100879/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.html, [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.10.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zahm-ı tîrün sînem üzre hâli itmezdi beyân

Agzuma dil sokmasa peykânun ey kaşı kemân

Şol kadar tîr urdı gamzen ey kemân-ebrû bana

Dem-be-dem aglar sana hâlüm bu çeşm-i hûn-feşân

Râstî kaddün görelden sahn-ı gülşende çenâr

Togrusın kef kef geçer üstüne ey serv-i revân

Her kaçan âyîne-i ruhsâruna kılsam nazar

Cümle ‘âlem günden ey meh-rû bana oldı ‘ayân

Ey Kıyâmî bezm-i hüsninde nigârun şevk ile

Şem’veş ‘uryân olup yansun bu cismüm nâ-tüvân

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî-Mecma'u'n-Nezâ’ir, (İnceleme-Tenkitli Metin). Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-100879/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.html, [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 1874.)