KUL ÂDİL

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kul Âdil, Bektaşi şairi olup 16. asırda yaşamıştır. S. Nüzhet Ergun’un Bektaşî Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde Menâkıbü’l-Esrâr Behçetü’l-Ahrâr isimli Kızılbaşlık adab ve erkânınan bahseden bir kitaptan nakledilen bir şiiri yer almaktadır (TDEA 1982: 484; Ergun 1956: 199). Tespit edilen şiirinde Kul Âdil mahlasını kullanmıştır: “Kul Âdil ider bu kudret lokması /Kudret hânıdır yiyebilürsen”. Bektaşilerce düzenlenmiş dergilerde şiirlerine rastlanmaktadır. Oldukça başarılı nefesleri vardır (Koca 1990: 189). Kul Âdil’in ne zaman vefat ettiği hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 1. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

“Kul Âdil” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 484.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Gece gündüz âşık olup isteyen

İstediğin sende görebilürsen

 

Hakkın hikmetine bir nazar eyle

Ger teselli bulup durabilürsen

 

Baş u canı alup meydana gelmek

Aşkla bahri olup ummâna dalmak

 

Sermâyen ne ise kantara koymak

Şâhının yoluna virebilürsen

 

Okumaktan murad hemen tutmaktır

Fâniliğe kandırub teselli itmektür

 

Dervişlik sofîlik attan gömlektir

Hakikat donudur giyebilürsen

 

Her insanda yetmiş ikidir melek

Feleğin misali hemen bir elek

 

Dört kapısı vardır on iki çerağ

Delili bürhandır uyabilürsen

 

Güzeller de güzel haslardır gayet

Bulunmak gerektir hep bî-nihayet

 

Doksan bin gizlüsü otuz bin âyet

Üstadsın ey can bilebilürsen

 

Ali Muhammed’dir Muhammed Ali

Kahrına lütfuna dimişüz beli

 

Anlayasın bu erkânı bu yolu

Kırklar meclisine varabilürsen

 

Mansur gibi gelüp Enelhak diyüb

Abdürrezzak gibi gök donlar giyüb

 

Nesîmî gibi derini yüzdürüp

Gerçek âşık olup durabilürsen

 

Tecellidir dost yüzüne bakması

Göz görmek iledir gönül akması

 

Kul Âdil ider bu kudret lokması

Kudret hânıdır yiyebilürsen

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C.1. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 199-200.