KUL BAHAR

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında bilgi olmayan Kul Bahar’ın varlığı, Şükrü Elçin’in “Viyana Mecmuası ve 14-16. Asırlarda Yaşamış Halk Şairleri” adlı çalışmasında, Kul Bahar mahlaslı bir şiirden bilinmektedir (1997: 76). Viyana MillΠKütüphanesi yazmaları arasında (A.f. 437) numarada kayıtlı, nesihle kaleme alınmış H. 997/M. 1588 tarihli mecmuada, Türk halk şiiri tarihi bakımından büyük bir değer taşımaktadır. Çoğunlukla bugüne kadar adlarını bilinmeyen 16. asır halk şairlerinin şiirlerini ihtiva eden bu mecmua birçoğunun Bektaşİ ve bazılarının Rumelili olduğu anlaşılan bu şairlerin bugüne kadar yapılmış yayımlardaki eksik ve yanlışları da dikkate alarak bütün metinlerini Elçin, tarihle perçinlemek düşüncesi ile aynen vermektedir (1997: 76). 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Varsağı

Kani gelsün Oğuz Kalfam

Felege kadîm olan kimdür

Adem’den berüsin kosın

Andan evvel gelen kimdür

 

Müşkil anda hâl olana

Can fidâ kılup yolına

Hakk’ın rahmeti gölüne

Kul sırrına dalan kimdür

 

Rahmeti gölüne dalup

Silkünüben oğul alup

Damlasın peygamber kılup

Üşbu mülke gelen kimdür

 

Özüni tekkebür kılup

Kend’özünü Hızır bilüp

Varup karanlığa girüp

Âb-ı hayat içen gimdür

 

Buraga binmeği koyup

Eginine hülle giyüp

Bana ümmetim deyüp

Segirdüben gelen kimdür

 

Evvel şeriatdur kapı

Bâtına varma gel katı

Arş yüzünde altın topı

İklim iklim çelen kimdür

 

Kani öküz kani balık

Kün-feyekün oldu mahluk

On bölüğünden bir bölük

Ya uçmaya giren kimdür

 

Emr eyleyüben sürüle

Mahlukat anda derüle

Terezü mizan kurula

Anda nazır olan kimdür

 

Kul bahar sözün yol ile

Çeşmin gark oldı sel ile

Şol İbrahim Halil ile

Yanarı Gülzar kılan kimdür 

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay. 80.