KURBÎ, Kurbî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Akkirman’da doğdu. Babası aslen Acem’dir. Öğrenim görerek danişmend oldu. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle Kurbî’nin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

 Çeşitli ilimlerde bilgi sahibi olan Kurbî, iyi derecede Farsça bilmekteydi. Ayrıca Çağataycaya hâkim, hüsn-i hattın nesih ve talik çeşitlerinde ustaydı (Solmaz 2005: 487).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

xxx

Gözümün yaşını sil dime şehâ nemdür bu

Kim belürse acıyasın iki gözüm demdür bu

xxx

Mîzâb-ı şîşeden akıcak cûy-veş şarâb

Döndi piyâle bezmde mânend-i âsiyâb

xxx

Esâs-ı meykede yıkıldı gitdi olmadı âbâd

Egerçi dirler idi muhkem olur kâfirî bünyâd

xxx

Kahveyi teşbîh kılmak bâdeye heyhâtdur

Bâde magz-ı rûh-perver kahve kışriyyâtdur

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 487-88.)