LA'LÎ, La'lî Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 12 Şevval 1194/11 Ekim 1780)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed’dir. La'lî Ahmed Efendi olarak tanındı. 12 Şevval 1194/11 Ekim 1780’de vefat etti. Güzel huylu, hoş sohbet bir kimse olup latife yapmayı severdi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şefkat (Kılıç yty.: 129-130) ve Silahdâr-zâde (vr. 4b) tezkirelerinde bir gazeli ve bir de tarih beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2006). “La'lî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 156. 

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 259.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.05.2014]. 129-130.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 890.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuarâ. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 4b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “La'lî Ahmed Efendi”. C. 6.İstanbul: Dergâh Yay. 65.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âsâr-ı aşk dûr ola mümkin mi sîneden

Çıkmaz girân-kadr cevâhir hazîneden

Merbût-ı çîn-i zülfe gıdâ hâl-i yâr olur

Gelmez ferâg murg-ı giriftâra çîneden

Sâkî yürüt surâhi-i deryâ-yı işreti

Bahr-i bezimde farkı ne câmın sefîneden

Şevk-i ruhunla turreye kûyunda düşdü dil

İhrâma girdi zâ’ir-i Ka‘be Medîneden

Agyâra bî-sebeb açılır genc-i vasl-ı yâr

Güçdür güşâdı âşık-ı zâra defîneden

La‘lî nazîr olur mu Hasîb-i suhan-verin

Nazmına bu gazel dil-i zâr u kemîneden

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.05.2014]. 129-130.)