LA'LÎ, La'lî Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1711/1123)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mustafa’dır. Babası Abdülkâdir Efendi’dir. Reşid olduğunda Enderun-ı Hümayûn’a dahil edilmiş ve oradan yetişmiştir. Mülazım olduktan sonra 1110/1698 yılında Kara Çelebizâde Medresesi’nde müderrisliğe başlamıştır. Daha sonra sırasıyla 1115/1703 yılında Nişancı Paşa-yı Atîk Medresesi, 1118/1706’da Şah Kulu Medresesi, 1119/1707’de Emre Hâce Medresesi, 1120/1708’de Sahn-ı Semân Medreselerinden birinde müderrislik yapmıştır. Son olarak 1120 Şevval/1708 Aralık’ta Hekimbaşı Nûh Efendi Medresesi müderrisliğine atanmıştır. Buradaki görevine devam ederken 1123 Cemâziyelâhirinde / Temmuz 1711 yılında vefat etmiştir. Sicill-i Osmanî’de ölüm tarihi 1122 Cemâziyelâhir /1710 Ağustos’u olarak verilmiştir. Edirnekapısı haricine defn edilmiştir. Âlim ve ârif bir kimsedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 898.
Cunbur, Müjgan ve Ağca, Hüseyin (2006). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 156.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 605-606.
Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 890.
Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Tıpkıbasım. Ankara: KB Yay. 378a.
Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakaik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, Vekâyi’ü’l-Fudalâ. C.4. İstanbul: Çağrı Yay. 328.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SEBAHAT DENİZ
Yayın Tarihi: 02.01.2015
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ger irsek ‘ıyd-ı vaslına bizümle merhabâ itmez
Kalursa böyle dilber La’liyâ ‘uşşâka el virmez

Meger ki bezm-i ‘irfâna gelüp de bir kadeh meyle
Eger tebdil-i hûy eylerse kimse i’tirâz itmez


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tarkan Barlasd. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
4ALİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Tarkan Barlasd. 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YılıGörüntüle
7ALİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Tarkan Barlasd. 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Ölüm YılıGörüntüle
10ALİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Tarkan Barlasd. 1979 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017MeslekGörüntüle
13ALİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tarkan Barlasd. 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Tarkan Barlasd. 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Madde AdıGörüntüle