LA\'LÎ, La\'lîn Kabazâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1611/1020)
divan şairi, müderris
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. Latifî’ye göre nereli olduğu ihtilaflı iken Âşık Çelebi İstanbullu olduğunu söyler (Canım 2000: 489) (Kılıç 2010: 741). Cem şairlerindendir. Kırmızı tenli olması sebebiyle La’lî mahlasını aldı (Canım 2000: 489). La’lîn Kaba ismiyle meşhur bir kadının oğludur. Zekeriya Efendi’den mülazım olduktan sonra Rodosçuk’taki Rüstem Paşa Medresesi’ne müderris olarak atandı. Edirnekapı haricinde medfundur. Zarif, nüktedan bir şairdi. Atasözünü andıran güzel beyitleri vardır. Şiirlerinin çoğunu sohbet sırasında düşünmeden söylerdi. Bu şekilde pek çok müfret ve rubaî söyledi. “Zâhidün gönlinde cennet âşıkun dîdâr-ı yâr/Her kişinün lâcerem başında bir sevdâsı var” matlalı gazeline Latifî nazire yazmıştır (Canım 200:489).

Kaynakça

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 07.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilerin şifte-i dil muntazamü’l-hâl olsun

Seng-i mihnetle adû münkesirü’l-bâl olsun

Nice bir râh-ı cefâda kıla üftâde gönül

Nice bir hayl-i belâ vü gama pâ-mâl olsun

Bâd-ı âhumla cihân bâgını lerzân ideyin

Tâ ki ol serv-i revânum bana meyyâl olsun

Ey gönül olmaga ser-defter-i erbâb-ı nazar

Dikkat it her varak üstine kadün dal olsun

Zât-ı pür-cûdı o şâh-ı keremün ey La’lî

Menzil-i rif’at u şâyeste-i ikbâl olsun (Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 07.02.2014]. 171; Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]. 235)

xx

İhtilât itmez isen âşık-ı bî-diller ile

Dostum bârî cefâ itme gezüp iller ile

İşigün iti sifâlin sına meyl ide diyü

Kâse-i ser tolanur kûyunı sâ’iller ile

Ehl-i diller n’ola vasfında olursa âciz

Vasf olunmaz o şehün La’lî lebi diller ile

(Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 741)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Behçet Necatigild. 14 Nisan 1916 - ö. 13 Aralık 1979Doğum YeriGörüntüle
2RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
3RAHMÎ, Hekimbaşı-zâde Abdurrahîm Rahmî Efendid. ? - ö. 1715’ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4Behçet Necatigild. 14 Nisan 1916 - ö. 13 Aralık 1979Doğum YılıGörüntüle
5RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
6RAHMÎ, Hekimbaşı-zâde Abdurrahîm Rahmî Efendid. ? - ö. 1715’ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7Behçet Necatigild. 14 Nisan 1916 - ö. 13 Aralık 1979Ölüm YılıGörüntüle
8RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
9RAHMÎ, Hekimbaşı-zâde Abdurrahîm Rahmî Efendid. ? - ö. 1715’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Behçet Necatigild. 14 Nisan 1916 - ö. 13 Aralık 1979MeslekGörüntüle
11RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874MeslekGörüntüle
12RAHMÎ, Hekimbaşı-zâde Abdurrahîm Rahmî Efendid. ? - ö. 1715’ten sonraMeslekGörüntüle
13Behçet Necatigild. 14 Nisan 1916 - ö. 13 Aralık 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RAHMÎ, Hekimbaşı-zâde Abdurrahîm Rahmî Efendid. ? - ö. 1715’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Behçet Necatigild. 14 Nisan 1916 - ö. 13 Aralık 1979Madde AdıGörüntüle
17RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
18RAHMÎ, Hekimbaşı-zâde Abdurrahîm Rahmî Efendid. ? - ö. 1715’ten sonraMadde AdıGörüntüle