LEBÎB, Ahmed Lebîb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed olan şair, Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmed Lebîb Efendi diye tanındı. Şair Kâmî Efendi’nin kardeşi ve Emîniyye Medresesi müderrisi Hacı Mustafa Efendi’nin oğludur. Dedesi Şeyh İbrahim Efendi’dir. Amcası Kâmî Efendi’nin yanına İstanbul’a geldi (1122/1710-11). Medrese öğrenimi gördü. Amcasının teşviki ile Şeyhülislâm Ebezâde Abdullah Efendi’den mülâzım oldu. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim Efendi (İnce 2005: 600)’de bir beyti ile bir rubaisi yer almaktadır.

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 599-600.

İnce, Adnan (2006). “Lebîb”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 162.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 264.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/879.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 376b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Lebîb Ahmed Efendi (Edirneli)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 75.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Ben o şûh-ı bî-vefâdan vuslat ümmîd eylemem

Ol perîden böyle insâniyyet ümmîd eylemem

Ve lehu

Çeşm-i gazab-âlûdun eyâ dil-ber-i tannâz

Murg-i dil-i uşşâkı şikâr etmede şeh-bâz

Bir rütbede çâpüklügü var gamzelerin kim

Târ-ı nigeh-i işvede oynar o resen-bâz

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 600.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÛFÎZÂDE, Mehmed Dâî Efendid. ? - ö. 1605-06Doğum YeriGörüntüle
2SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
3KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Doğum YeriGörüntüle
4SÛFÎZÂDE, Mehmed Dâî Efendid. ? - ö. 1605-06Doğum YılıGörüntüle
5SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
6KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Doğum YılıGörüntüle
7SÛFÎZÂDE, Mehmed Dâî Efendid. ? - ö. 1605-06Ölüm YılıGörüntüle
8SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Ölüm YılıGörüntüle
10SÛFÎZÂDE, Mehmed Dâî Efendid. ? - ö. 1605-06MeslekGörüntüle
11SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
12KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724MeslekGörüntüle
13SÛFÎZÂDE, Mehmed Dâî Efendid. ? - ö. 1605-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÛFÎZÂDE, Mehmed Dâî Efendid. ? - ö. 1605-06Madde AdıGörüntüle
17SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
18KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Madde AdıGörüntüle