LEBÎB, Ahmed Lebîb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed olan şair, Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmed Lebîb Efendi diye tanındı. Şair Kâmî Efendi’nin kardeşi ve Emîniyye Medresesi müderrisi Hacı Mustafa Efendi’nin oğludur. Dedesi Şeyh İbrahim Efendi’dir. Amcası Kâmî Efendi’nin yanına İstanbul’a geldi (1122/1710-11). Medrese öğrenimi gördü. Amcasının teşviki ile Şeyhülislâm Ebezâde Abdullah Efendi’den mülâzım oldu. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim Efendi (İnce 2005: 600)’de bir beyti ile bir rubaisi yer almaktadır.

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 599-600.

İnce, Adnan (2006). “Lebîb”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 162.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 264.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 879.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 376b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Lebîb Ahmed Efendi (Edirneli)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 75.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Ben o şûh-ı bî-vefâdan vuslat ümmîd eylemem

Ol perîden böyle insâniyyet ümmîd eylemem

Ve lehu

Çeşm-i gazab-âlûdun eyâ dil-ber-i tannâz

Murg-i dil-i uşşâkı şikâr etmede şeh-bâz

Bir rütbede çâpüklügü var gamzelerin kim

Târ-ı nigeh-i işvede oynar o resen-bâz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 600.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Doğum YeriGörüntüle
2SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YeriGörüntüle
3ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Doğum YeriGörüntüle
4AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Doğum YılıGörüntüle
5SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YılıGörüntüle
6ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Doğum YılıGörüntüle
7AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Ölüm YılıGörüntüle
8SERVET BEYd. ? - ö. l890Ölüm YılıGörüntüle
9ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97MeslekGörüntüle
11SERVET BEYd. ? - ö. l890MeslekGörüntüle
12ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787MeslekGörüntüle
13AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SERVET BEYd. ? - ö. l890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Madde AdıGörüntüle
17SERVET BEYd. ? - ö. l890Madde AdıGörüntüle
18ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Madde AdıGörüntüle