LEBÎB, Ahmed Lebîb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed olan şair, Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmed Lebîb Efendi diye tanındı. Şair Kâmî Efendi’nin kardeşi ve Emîniyye Medresesi müderrisi Hacı Mustafa Efendi’nin oğludur. Dedesi Şeyh İbrahim Efendi’dir. Amcası Kâmî Efendi’nin yanına İstanbul’a geldi (1122/1710-11). Medrese öğrenimi gördü. Amcasının teşviki ile Şeyhülislâm Ebezâde Abdullah Efendi’den mülâzım oldu. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim Efendi (İnce 2005: 600)’de bir beyti ile bir rubaisi yer almaktadır.

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 599-600.

İnce, Adnan (2006). “Lebîb”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 162.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 264.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 879.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 376b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Lebîb Ahmed Efendi (Edirneli)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 75.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Ben o şûh-ı bî-vefâdan vuslat ümmîd eylemem

Ol perîden böyle insâniyyet ümmîd eylemem

Ve lehu

Çeşm-i gazab-âlûdun eyâ dil-ber-i tannâz

Murg-i dil-i uşşâkı şikâr etmede şeh-bâz

Bir rütbede çâpüklügü var gamzelerin kim

Târ-ı nigeh-i işvede oynar o resen-bâz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 600.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Doğum YeriGörüntüle
3ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Doğum YılıGörüntüle
6ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Ölüm YılıGörüntüle
9ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
11CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51MeslekGörüntüle
12ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle
17CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Madde AdıGörüntüle
18ORUÇ BEY, Oruc bin Âdili’l-Kazzâzd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle