LÜTFÎ, Lütfî Sâlih Efendi, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1306/1888)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selanik'te doğdu. Asıl adı Lütfî Sâlih Efendi'dir. Şeyh Sâlih Efendi Selânikî sanıyla tanındı. Halvetiyye tarikatının Sinâniye şubesi şeyhlerindendir. Pazar Tekkesi diye adlandırılan Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı'nda şeyhlik yaptı. Hat konusunda da mahir idi. Selanik'te 1306/1888 yılında vefat etti ve postnişini bulunduğu Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı bahçesindeki türbeye defnedildi.

İki eseri bilinmektedir:

1. Dîvân: Mürettep olan bu Dîvân Şeyh Ali Örfî Efendi tarafından şerhedildi.

2. Gülşen-i Kerâmât: Mensur bir eserdir. Şeyh Ahmed Zühdî Efendi'nin menkıbelerini ihtiva etmektedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Meyl idüp âlâyiş-i dünyâya gel itme heves

Murg-ı cân pervâz idüp bir gün kalır tenhâ nefes

 

Kârbân-ı âlem-i fânî konup göçmekdedir

Tut kulağın dinle ne feryâd ider yâ hû ceres

 

Aldanup virme gönül nakş-ı nigâr u zînete

Dildeki hubb-ı sivâyı tîg-ı aşkın ile kes

 

Gûşe-i vahdetde uzlet ile tecrîd eyleyüp

Ülfeti kes sende hergiz olmaya bîm-i ases

 

İtme zâyi' elde fursat var iken vaktin sakın

Lutfiyâ vuslat dilersen Hakk'ı zikr it her nefes

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂMÎ, Hâmî Efendid. ? - ö. 1842-43Doğum YeriGörüntüle
2BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Doğum YeriGörüntüle
4RÂİF, İskenderpaşa-zâde Yûsuf Râif Efendid. ? - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
5FÂRİS, Beyrutlud. ? - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
6İRFÂN, Mehmed Hayreddîn İrfân Paşad. 1815 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
7ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678MeslekGörüntüle
8CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9HASÎB, Derviş Seyyid Mehmed Hasîb Efendi b. İbrahim Efendid. ? - ö. 1709-10MeslekGörüntüle
10HULÛSÎ, Abdullah Hulûsî, Müreftelid. ? - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KÂSID, Molla Abdullahd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle
14FEHMÎ, Sakkâ-zâde Fehmî Dervîş Efendid. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle
15SA'DÎ, Şeyhülislam Hoca Sâdeddin Efendid. 1536-37 - ö. 1599Madde AdıGörüntüle