Lütfî, Muslî Ağazâde Mustafa Ağa

(d. ?/? - ö. 1130/1717/1130)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şiirlerinde Lütfî mahlasını kullanan şairin ismi Mustafa’dır. Aslen Tokatlı olan Lütfî Mustafa Ağa, babası Muslî Ağa’ya nispetle Muslî Ağazâde unvanıyla da anılmaktadır (İnce 2005: 604).
Eğitim öğretim durumu ve aile çevresi hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Lütfî Mustafa Ağa’nın mesleği ise bölük çorbacılığıdır ( Pakalın 1983: 380) yani bölük zabitidir (Abdulkadiroğlu 1985: 471).
Sevdalanarak aklını yitirdiği kaydedilen şair, hicri 1130/ miladi 1717 senesinde vefat etmiştir (Tuman 2001: 884).
Aklını yitirmeden önce şiirler yazdığı belirtilen Lütfî Mustafa Ağa’nın tezkirelerde iki gazelinden alıntılanan beyitleri vardır.
 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1985). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniv. Yay.

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ- Sâlim Efendi. Ankara:AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl -Mustafa Tatcı (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pakalın, Mehmet Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, İstanbul: MEB Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN
Yayın Tarihi: 17.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazeller

1
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün

Olup bîgâneye mahrem o şûh-ı âşinâ-düşmen
Eder ‘uşşâka va‘d-i dil-firîbin hep vefâ-düşmen

Tabîbâ sûde-i elmâs ile lut et nemek-pâş ol
Ki andan leb-güşâ-yı hazz olur zahm-ı hevâ-düşmen

Kime ‘arz-ı hüner etsin suhan-sencân ey Lutfî
Edânî-dostdur şimdi cihân-ı hüsn-edâ-düşmen

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ- Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. s. 604.

2

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün

Tâbiş-i mey kim ruh-ı cânânı gül gül gösterür
Mutribân-ı ‘ışkı hem âvâz-ı bülbül gösterür

Kurnaz, Cemâl -Mustafa Tatcı (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. s. 884.

Dâglar açmış o mihr ü sâ‘id sîmînine
Bir nihâl-i yâsemin üzre niçe gül gösterür

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1985). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Ünv. Yay. s. 471.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Oral, Ünverd. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ALİ TOKGÖZd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Oral, Ünverd. 1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ALİ TOKGÖZd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Oral, Ünverd. 1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ TOKGÖZd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Oral, Ünverd. 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
11YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ALİ TOKGÖZd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Oral, Ünverd. 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ TOKGÖZd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Oral, Ünverd. 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ALİ TOKGÖZd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle