LÜZÛMÎ, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1878 ds./1295 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed’dir. Lüzûmî mahlasını kullanmıştır. Diyarbakırlı olan şairin ne zaman doğduğuna ilişkin herhangi bir kayıt yoktur. Alî Emîrî ve ondan naklen Nail Tuman’ın naklettiğine göre Lüzûmî Ahmed, arazi memurluğu yapmıştır. 1280/1863 senesinden itibaren 15 yıl boyunca Siirt’te kâtiplik yapmış ve 1295/1878 yılında memleketi Diyarbakır’a dönmüştür. Sonraki tarihlerde Dîvân’ının tertibiyle meşgul olmuştur. Şairin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Alî Emirî onu, şiirin inceliklerini iyi bilen usta bir şair olduğundan bahseder (Güner vd. 2003: 49). Dîvân’ının tek nüshası Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Manzum Bölümü, 384 numarada kayıtlıdır. Ancak bu nüsha epey zarar görmüş, şiirlerin üstü çizilmiş ve eserin çoğu yaprağı kopmuş durumdadır.

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Güner, G.-Güner, N. (hzl.) ( 2003). Alî Emîrî, Esâmî-yi Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmûa-i Eş'âr. Diyarbakır Ziya Gökalp Kütüphanesi. No: 577. vr. 239.

Dîvân-ı Lüzûmî. Millet Yazma Eser Kütüphanesi. Ali Emiri Manzum Bölümü. No: 384. vr. 104a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 13.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Piyâle-i müli sun def’-i gam kılıncaya dek

Yem-i safâya dilüm sâkiyâ talıncaya dek

Harâba vardı gönül fart-ı intizârından

Bu şeb o mâhveşüm meclise gelinceye dek

Ham oldı kâmeti çevgânveş dil-i zârun

Nişân-ı vuslata gûy-ı emel çalıncaya dek

Ne eşk-i hasret akıtdı hezâr çeşminden

Çemensitân-ı ümîdinde gül gülinceye dek

Çü mû-şikâf-ı dil ol mû-miyân-ı esrârun

Belî ne kîl ile kâl eyledi bilinceye dek

Dirîg hâne-harâb oldı dil habâbâsâ

Mey-i safâ ile câm-ı emel tolıncaya dek

Misâl-i hâle ham oldı Lüzûmi kâmetüm âh

O mâh-ı burc-ı şeref derkenâr olıncaya dek

Dîvân-ı Lüzûmî. Millet Yazma Eser Kütüphanesi. Ali Emiri Manzum Bölümü. No: 384. 112 vr.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
2RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
3RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Doğum YeriGörüntüle
4FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
5RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YılıGörüntüle
6RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Doğum YılıGörüntüle
7FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Ölüm YılıGörüntüle
8RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Ölüm YılıGörüntüle
9RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Ölüm YılıGörüntüle
10FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
11RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824MeslekGörüntüle
12RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666MeslekGörüntüle
13FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
17RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Madde AdıGörüntüle
18RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Madde AdıGörüntüle