MÂHİR, Mehmed Mâhir Eşref Bey

(d. ?/? - ö. 1264/1847-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Mâhir Eşref Bey’dir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Mülkiye Nazırı Pertev Paşa’nın (ö. 1837) kardeşi Emîn Efendi’nin oğludur. Bir müddet Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine devam ettikten sonra mühimme-nüvisân zümresine dâhil oldu. Sadâret Mektûbî Kaleminin hulefâ sınıfına, buradan da güzel ve beliğ yazı yazma kabiliyetinden dolayı 1256/1840-41’de Amedî Kalemine memur olarak atandı. Rütbe-i sanîye kadar yükseldi. Bu görevi icra ederken vereme yakalanarak 1264/1847-48’de İstanbul’da vefat etti. Mezarı Eyüp’te Bostan İskelesi’ndedir. Oğlu, Behçet Paşa’dır (Fatîn Dâvud 1271: 365; Mehmed Süreyyâ 1311: 95).

Mâhir Eşref Bey'in şu an için bilinen tek şiiri, Hâtimetü’l-Eş’ârda kayıtlıdır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2005). “Mâhir”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 187.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Mâhir”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 113.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RIFAT KÜTÜK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gözden o nûr-ı bâsıram oldu nihân bu şeb

Mâh-ı felek gözümde degil el-amân bu şeb

Gelsün deyü o nahl-i emel bâğ-ı vuslata

Pây-ı niyâza oldu sirişkim revân bu şeb

Ol şem‘-i hüsne sûzişini ey gönül amân

Yakıl yakıl gelürsen eger yan-be-yan bu şeb

Şeb-reng turranın açılup bahs-i şûrişi

Ey meh müselsel oldu bize dâsitân bu şeb

Gördü hezâr bülbülü sûzişden âh ider

Pervâne oldu Mâhir ile hem-zebân bu şeb

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 365.)