MAʽZÛLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynaklarda Maʽzûlî hakkında bilgi verilmemiştir. Bununla birlikte Îsâ-zâde Abdullâh Efendi (ö. 1755) tarafından 1135/1723 yılında derlenen ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye Bölümü No. 1186’da bulunan şiir mecmuasında Maʽzûlî’ye ait bir gazel vardır. Bu gazel, mecmuanın iki ayrı sayfasına, birkaç kelime farkıyla, mükerreren yazılmıştır (vr. 164b, 183b).

Sözü edilen mecmua 18. yüzyılda derlendiğine göre Maʽzûlî’nin 18. yüzyılda veya bu yüzyıldan önce hayatta olduğu düşünülebilir. Mahlasların genellikle şairlerin meslekleri ve kişisel özellikleriyle bağlantılı olduğu göz önünde bulundurulursa Maʽzûlî’nin görevinden “azledilmiş” olduğu için bu mahlası seçtiği tahmin edilebilir.

Kaynakça

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. CENK AÇIKGÖZ
Yayın Tarihi: 04.12.2021
Güncelleme Tarihi: 04.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Maʽzûlî

Benümle bir nefes yâr olmaduñ ey sîm-ten sag ol
Ölürsem ben bu derd-ile yüri gam çekme sen sag ol

ʽAzîzüm Mısr-ı dil olduñ dil-i Yaʽkûb-ı mahzûna
Terahhum itmedüñ ey Yûsuf-ı gül-pîrehen sag ol

Kaçarsın âdemîden ey perî-peyker dirîgâ kim
Rakîb-i dîv-sûretle idersin encümen sag ol

Eger ben Kûh-ken gibi belâ tagında cân virsem
Saña eksük degül Ferhâd ey şîrîn-dehen sag ol

Ne var Maʽzûlî-i haste-dilüñ gülzâr-ı ʽâlemde
Figân u nâleden kaldı sen [ey] murg-ı çemen sag ol

(Îsâ-zâde Abdullâh Efendi. Mecmûʽa-i Eşʽâr. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi. Hamidiye. No. 1186. vr. 183b.)