ME’ÂBÎ, Lağımcıbaşı-zâde Şeyh Hacı Ahmed Me’âb Efendi

(d. ?/? - ö. 1213/1798-99)
divan şairi ve yazar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Girit’in Kandiye şehrinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed Me’âb’dır. Lağımcıbaşı-zâde Şeyh Hacı Ahmed Me’âb Efendi olarak tanındı. Babasının adı Mehmed’dir. Gençlik yıllarında Medine’de oturan Şeyh Şemmâs Kâdirî Efendi’ye intisap etti. Kandiye’ye döndü. Girit’te faaliyet gösteren Halvetî tarîkatın Sümmâniye kolunun kurucusu Muhammed Medenî Sümmânî’nin halifelerinden Sıddık b. Ömer Han’dan hilafet aldı ve tekkenin post-nişîni oldu. 1213/1798-99’da vebadan vefat etti. Mezarı Kandiye’dedir.

Mürettep Dîvân'ı olduğu söylenmekle birlikte (Şimşek 2007: 226; Hançerlioğlu-Kılıç 2006: 235), kütüphanelerde nüshasına rastlanmamıştır. Bunun yanında,  Musaffâ isimli  Muhammediyye tarzında tasavvufa dair bir mesnevisi ile (Şimşek 2007: 226; Hançerlioğlu-Kılıç 2006: 235; Mehmed Tâhir 2000: 37), Terceme-i Ezhârü’l-Akdesiyye (Süleymaniye Kütüphanesi Giresun Yazmaları No: 3629) adlı eseri vardır (Şimşek 2007: 226).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 37.

Hançerlioğlu-Kılıç, Filiz (2006). “Meâbî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 235.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 898.

Şimşek, Selami (2007). “Doğu Akdeniz’de Tahrip Olan Bir Kültür Mirası: Girit’te Tarikâtlar ve Tekkeler”. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. (32): 215-244. file:///C:/Users/HP/Downloads/1752-6943-1-PB%20(1).pdf [erişim tarihi: 27.07.2014]

Sevgi, Ahmet (1992-1993). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. (7-8): 33-35.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Meâbî Ahmed Efendi (Şeyh)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 166. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mâl ü evlâd ilm ü iz'ân nâfi‘ olmaz ey Me’âb

Mâsivâ agyâr elinden dil müsellem olmadan

(Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 37).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ İFFETd. 1872 - ö. 1941Doğum YeriGörüntüle
2LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
3Halikarnas Balıkçısı (Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı)d. 17 Nisan 1890 - ö. 13 Ekim 1973Doğum YeriGörüntüle
4ALİ İFFETd. 1872 - ö. 1941Doğum YılıGörüntüle
5LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Doğum YılıGörüntüle
6Halikarnas Balıkçısı (Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı)d. 17 Nisan 1890 - ö. 13 Ekim 1973Doğum YılıGörüntüle
7ALİ İFFETd. 1872 - ö. 1941Ölüm YılıGörüntüle
8LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Ölüm YılıGörüntüle
9Halikarnas Balıkçısı (Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı)d. 17 Nisan 1890 - ö. 13 Ekim 1973Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ İFFETd. 1872 - ö. 1941MeslekGörüntüle
11LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69MeslekGörüntüle
12Halikarnas Balıkçısı (Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı)d. 17 Nisan 1890 - ö. 13 Ekim 1973MeslekGörüntüle
13ALİ İFFETd. 1872 - ö. 1941Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Halikarnas Balıkçısı (Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı)d. 17 Nisan 1890 - ö. 13 Ekim 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ İFFETd. 1872 - ö. 1941Madde AdıGörüntüle
17LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle
18Halikarnas Balıkçısı (Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı)d. 17 Nisan 1890 - ö. 13 Ekim 1973Madde AdıGörüntüle